L’Agencia Tributaria ha publicat recentment una nota informativa sobre la interposició de societats per persones físiques per canalitzar la facturació i ostentar la titularitat d’actius i patrimonis d’ús personal a través de les mateixes, advertint als empresaris sobre aquest tipus de practiques.

Son coneguts casos de societat interposades que surten a la premsa, casos d’artistes, futbolistes, polítics … als que Hisenda investiga per frau i evasió d’impostos.

Si s’és soci d’una societat mercantil és fonamental conèixer quin és el criteri d’Hisenda per poder defensar-se en cas d’Inspecció. Tal vegada pot semblar que està tot bé, perfectament gestionat, la comptabilitat immaculada, els impostos presentats …. És possible que per a l’Agència Tributària es sigui un “presumpte defraudador” i que en cas d’Inspecció a més de tenir que presentar factures, moviments bancaris, etc. de tot llevat mostres d’ADN, demanin que se demostri el compliment estricte de las normes tributaries.

Aquest tema no és novetat, ja fa deu anys el Departament d’Inspecció Financera i Tributària va informar dels mecanismes de frau utilitzats amb major freqüència per professionals en aquest sentit, mitjançant la percepció de retribucions a través de societats interposades o instrumentals por los professionals.

¿Què es una societat interposada?

La societat interposada és titularitat del professional, factura els serveis prestats per el professional als seus clients i a través de la mateixa rep les presumptes retribucions pels seus serveis a la societat, perquè s’estructura per realitzar l’activitat professional que es reclama, sense disposar de mitjans personals i materials suficients i adequats per a la prestació de serveis d’aquesta naturalesa. És a dir, no té locals, vehicles, eines, empleat personal … on Hisenda té considerat que som una estructura suficient.

¿Cóm se utilitza una societat interposada para evitar impostos?

Tributant per l’Impost de Societats enlloc de per IRPF, on segurament el contribuent estaria en màxims tipus de tributació. La societat tributa per un tipus fix, en l’actualitat el 25% del benefici generat.

Evitant l’aplicació de retencions altes durant l’any, ja que les retencions del soci professional siguin tipus més baixos.

Amb el diferiment a de la tributació mitjançant el remansament de rendes en la societat. És a dir, s’acumulen els beneficis i es tributaran quan es reparteixin dividends. O em els beneficis acumulats es paguen despeses personals del soci como si foren de la societat.

Amb l’efecte “splitting” que consisteix en què la societat té com a socis a familiars del professional, de tal forma que la renta es distribueix entre els mecanismes.

Aplicant despeses no afectats a l’activitat professional sinó a l’esfera particular del professional (reformes en la seva vivenda, vehicles turístics, viatges en vacances, etc …)

En altres casos es disminueix el rendiment net mitjançant la inclusió de gasos que no tenen relació amb tal activitat i que com hem comentat correspon a despeses o inversions pròpies de la esfera particular del professional.

Parlem d’activitats professionals que poden realitzar-se sense necessitat de moltes despeses perquè els mitjans per prestar el servei solent residir en el propi professional. D’aqui el propòsit de reduir la tributació de forma fraudulenta, deduint despeses que realment no son de l’activitat.

Aquests mecanismes poden ser utilitzats en qualsevol sector professional, ja que els seus dedicats al serveis d’advocacia, auditoria, assessoria i consultoria, arquitectura, serveis financers, enginyeria, medicina, etc.

La Inspecció Tributària ha realitzat moltes regularitzacions amb imposició de sancions a societats professionals.

Les remuneracions obtingudes pels socis professionals, llevat que seguint per la seva condició d’administradors de societat, es qualifiquen com a rendiments d’activitats econòmiques com l’Agència Tributària recalca en les seves instruccions..

En cas d’inspeccionar una societat ¿Com actuar Hisenda?

En els casos en què la Inspecció de l’Agència Tributària determini la societat interposada com una simulació, fan el següent:

Es calcula la quota de l’IRPF del soci imputant la totalitat dels ingressos i despeses de la societat, com si aquesta no existeix.

Donat que les remuneracions del soci son gasto a la societat, es tornen les quotes pagades per Impost de Societats en els anys de revisió.

Sembla una compensació, por un costat a pagar y por l’altre es recuperen impostos pagats, pero no … perquè a més de que el tipus impositiu d’IRPF és més alt que la de societats, al ser un impost progressiu, l’Agència Tributària aplica sanció qualificada com molt greu sobre la quota no ingressada de l’IRPF.

Les infraccions tributàries es classifiquen en: lleus, greus i molt greus. Las sanciones para las mateixes son econòmiques, amb una multa fixa o proporcional sobre la quantitat defraudada. En el cas de sanció molt greu, la multa pot ser del 100% al 150% de la quantitat que ha deixat d’ingressar, en funció del perjudici econòmic causat a la Hisenda Pública.

Llavors, ¿no puc fer una societat para realitzar la meva activitat professional?

Realitzar serveis professionals a través d’una societat és totalment lícita, hi ha “l’economia d’opció ”que vol dir que la configuració de la forma jurídica per desenvolupar l’activitat empresarial o professional pugui ser elegida lliurement entre les opcions disponibles.

Això sí, sempre que el fisc no surti perdent i a vegades l’Agencia Tributaria no té en compte el següent article de la Constitució, el 38:

Reconèixer la llibertat de l’empresa en el marc de l’economia del mercat. Els poders públics garantiran i protegiran el seu exercici i la defensa de la productivitat, d’acord amb les exigències de l’economia general i, en el seu cas, de la planificació.

Una de les qüestions que els nostres clients planten al iniciar l’activitat és ¿autònom o societat? i el consell professional que li donem es valorar los pros i contres una vegada que es té tota la informació, ja que no convé decidir tenint únicament en una variable perquè hi ha varies a analitzar (responsabilitat, fiscalitat, imatge, costes, finançament, etc …)

Una de les avantatges de crear una societat és precisament la separació del patrimoni personal de l’empresa i la cobertura a nivell de responsabilitat, per això una societat pot ser la millor opció en determinades professions.

A més a més de l’assumpte de determinar si una societat és instrumental, interposada, pantalla o com es vulgui dir, l’Agència Tributària posa especialment l’atenció a com valora les operacions entre la societat i la societat. Estem parlant d’operacions vinculades.

Des de 2016 es presenta cada any al novembre el model 232, una declaració informativa en la que han d’incloure determinades operacions del soci amb la societat, a més d’incloure informació en els Comptes Anuals. L’Agencia Tributaria vol controlar tot el possible les transaccions d’operacions vinculades per assegurar-se de que estan valorant correctament i no s’escapen imposats.

L’article 18 de la Llei de l’Impost sobre Societats estableix com s’han de valorar las operacions vinculades a preu de mercat.

“…., El contribuent pot considerar que el valor convingut coincideix amb el valor del mercat en el cas d’una prestació de serveis per un soci professional, persona física, a una entitat vinculada i que compleixi els següents requisits:

  1. a) Que més del 75 per cent dels ingressos de l’entitat procedeix de l’exercici d’activitats professionals i del compte amb els mitjans materials i humans adequats per al desenvolupament de l’activitat.
  2. b) Que la quantitat de les retribucions correspon a la totalitat dels socis-professionals per la prestació de serveis a l’entitat no sigui inferior al 75 per cent del resultat previ a la deducció de les retribucions corresponents a la totalitat dels socis-professionals per la prestació dels seus serveis.
  3. c) Que la quantitat de les retribucions correspongui a cada un dels socis-professionals que compleixin els següents requisits:

1.º És determinat per la funció de la contribució efectuada per aquests a la bona marxa de l’entitat, sent necessari que consti per l’escrit dels criteris qualitatius i / o quantitatius aplicables.

2.º No sigui inferior a 1,5 vegades el salari mitjà dels assalariats de l’entitat que compleixen funcions anàlogues als socis professionals de l’entitat. En absència d’aquests últims, la quantitat de les citades retribucions no podrà ser inferior a 5 vegades l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples.

Per Hisenda està bastant clar, com a mínim un 75% del benefici té que anar a la declaració de renta del soci, la remuneració té que estar justificada i ha de valorar-se al preu del mercat, com si al soci el contractes en una empresa de la competència.