S’aprova l’Ordre ECC/1936/2014, de 16 d’octubre, per la que es dicten normes de control i inspecció a la importació de productes ecològics procedents de tercers països.

Els productes afectats són els productes agraris vius o no transformats; productes agraris transformats destinats a ser utilitzats per a l’alimentació humana; pinsos; material de reproducció vegetativa i llavors per al cultiu; llevats destinats al consum humà o animal. Els productes de la caça i de la pesca d’animals salvatges no es consideraran producció ecològica.

Prèviament al despatx a la lliure pràctica, el SOIVRE controlarà i inspeccionarà el compliment dels requisits establerts en matèria d’agricultura ecològica i etiquetat. Els importadors hauran de presentar una sol•licitud de control davant el SOIVRE segons modelo annex a l’Ordre promulgada així com, el Certificat de Control per a la Importació en la Unió Europea de Productes obtinguts amb Mètodes de Producció Ecològic o els originals dels documents expedits per les autoritats competents o els organismes de control reconeguts per el tercer país. Si les remeses objecte d’inspecció física i control no compleixen amb els requisits indicadors en la reglamentació de producció ecològica seran declarades no conformes.

No obstant, l’importador podrà posar en conformitat la mercaderia declarada no conforme per a la seva importació, eliminant la referència al mètode de producció ecològica de l’etiquetatge, la publicitat i documents annexes.