El Reglament (CE) nº 1072/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, pel qual s’estableixen normes comunes d’accés al mercat del transport internacional de mercaderies per carretera, estableix que es poden efectuar amb el mateix vehicle fins a tres transports de cabotatge, però no precisa el nombre de punts de càrrega i punts de descàrrega que un mateix transport de cabotatge pot incloure. La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictada en data 12 d’abril de 2018 declara que un transport de cabotatge pot incloure diversos punts de càrrega o diversos punts de descàrrega. No es limita el nombre d’expedidors o comitents per a un mateix transport de cabotatge i s’autoritza implícitament que un transport de cabotatge pugui incloure diversos punts de càrrega i un punt de descàrrega o diversos punts de descàrrega i un punt de càrrega. D’això resulta que, segons les Directrius sobre el cabotatge, únicament estan prohibits els transports de cabotatge que comporten diversos punts de càrrega i diversos punts de descàrrega.

Àrea de Dret Marítim, Transport i Logística Comerç Internacional i Duanes de IMBGrup