Per tal de disposar d’una normativa comptable adaptada a les normes internacionals es modifiquen: el Pla General de Comptabilitat, el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses, el Reial Decret pel qual es regulen les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals consolidats, i el Reial Decret pel qual s’aproven les normes d’adaptació de el Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratives i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.

El Reial Decret RD 1/2021, BOE 30-1-21 aprovat conté les següents disposicions:

*Quatre articles:

L’article primer, modifica el RD 1514/2007, bàsicament, amb l’objectiu d’introduir els canvis necessaris per adaptar la norma de registre i valoració 9a «Instruments financers» i la norma de registre i valoració 14a «Ingressos per vendes i prestació de serveis» a la NIIF-UE 9 i a la NIIF-UE 15, respectivament.

Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat.

L’article segon, modifica el RD 1515/2007, per introduir una millora tècnica relacionada amb la regulació sobre el valor raonable, el criteri per comptabilitzar l’aplicació del resultat en el soci, amb l’adequat criteri de presentació de les emissions de capital i la norma d’elaboració de la memòria.

Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses.

L’article tercer modifica el RD 1159/2010, per tal d’introduir canvis en aquestes Normes, en línia amb les modificacions incloses en els comptes individuals; bàsicament, per revisar els models de comptes anuals arran del canvi de denominació de la cartera d ‘ «Actius financers disponibles per a la venda» i amb l’objectiu d’introduir els mateixos requeriments d’informació que s’han establert a nivell individual en relació amb el tractament comptable dels instruments financers i el reconeixement d’ingressos per vendes de béns i prestació de serveis.

Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre, pel qual s’aproven les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats i es modifica el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre i el Pla General de comptabilitat de petites i mitjanes empreses aprovat pel Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre.

L’article quart modifica el RD 1491/2011, per adaptar els models de comptes anuals als canvis introduïts en les normes de registre i valoració de el Pla General de Comptabilitat.

Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació de el Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratives i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.

*Cinc disposicions transitòries sobre la informació a incloure en els comptes anuals del primer exercici, i sobre els criteris de primera aplicació de les modificacions de el Pla General de Comptabilitat que s’iniciï a partir de l’2021.01.01 en matèria:

– de classificació i valoració d’instruments financers;

– de comptabilitat de cobertures;

– de valoració a valor raonable de les existències;

– de reconeixement d’ingressos per vendes i prestació de serveis;

Una disposició derogatòria, i una disposició final sobre l’entrada en vigor i l’aplicació de el reial decret en l’exercici que s’iniciï a partir de l’2021.01.01.