En el BOE del dia 05 de febrer de 2020 s’ha publicat el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrer, en el que s’estableixen les quanties del salari mínim interprofessional que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2020, tant pels treballadors fixos, com temporals, temporers i empleats de la llar. La quantia queda establerta en 950 euros al mes (en 14 pagues) o 31,66 euros al dia. S’adjunta text íntegre de la resolució.