El primer paquet de mesures és el recollit al DECRET LLEI 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Indiquem, de manera enunciativa, les matèries a las quals es refereix aquesta disposició:

  • Línies telefòniques d’atenció ciutadana
  • Previsió de dotació de fons per contingències
  • Constitució d’un fons per garantir riscos en préstecs que s’atorguin a petites i mitjanes empreses
  • Ajornament del termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
  • Previsions en matèria de contractació
  • Cànon a satisfer en l’exercici 2020 per part de Fira Internacional de Barcelona.

Posteriorment, amb data 16 de març de 2020, El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha emès el següent comunicat:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019.

En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.