S’ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L’ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER FER FRONT AL COVID-19
El Reial Decret Llei 11/2020 ve a complementar les mesures ja preses amb anterioritat, especialment les contingudes en el Reial Decret Llei 8/2020, i inclou, entre d’altres, disposicions relatives a consumidors, treballadors, pimes, autònoms i per a sostenir l’activitat econòmica. Enunciem a continuació un resum de les mesures més rellevants:
 • Mesures dirigides a famílies i col·lectius vulnerables
 • Queden suspesos els procediments de desnonament i els llançaments de llogaters de llars vulnerables sense alternativa habitacional.
 • S’estableixen mesures per procurar una moratòria del deute d’arrendament per a les persones arrendatàries d’habitatge habitual en situació de vulnerabilitat a causa del COVID-19, en determinats casos i segons la naturalesa de l’arrendador.
 • Es creen o substitueixen programes d’ajuts al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 (RD 106/2018) per minimitzar l’impacte del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual.
 • Es prenen mesures per incrementar el parc públic d’habitatges destinats a lloguer o cessió en ús social.
 • S’estableix la possibilitat d’una moratòria per deute hipotecari en l’habitatge habitual, determinats habitatges arrendats i immobles afectes a l’activitat econòmica.
 • S’estableixen mesures per procurar la suspensió temporal d’obligacions de préstec o crèdit sense garantia hipotecària quan el deutor sigui persona física en situació de “vulnerabilitat econòmica”. Igualment s’amplia aquestes mateixes mesures als fiadors i avaladors d’aquest deutor principal.
 • Es reconeix el dret a percepció de el bonus social (sota condicions establertes pel RD-L) per part de treballadors autònoms que hagin cessat en la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència del COVID-19. En aquest supòsit, tindran la mateixa consideració que els “consumidors vulnerables” en relació amb el seu habitatge habitual, tal com recull el RD 897/2017.
 • S’estableix que durant l’estat d’alarma, no es pot suspendre el subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i aigua als consumidors persones físiques en el seu habitatge habitual, excepte per motius de seguretat.
 • Es permet la percepció del subsidi extraordinari per falta d’activitat a les persones d’alta en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social abans de l’establiment de l’estat d’alarma, en determinats supòsits.
 • Amb determinades condicions, podran ser beneficiàries del subsidi d’atur excepcional per fi de contracte temporal (inicialment d’un mes), els treballadors a qui se’ls hagués extingit un contracte de treball de durada determinada i no comptin amb la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi.
 • Mesures de suport a treballadors autònoms
 • S’estableix una moratòria de 6 mesos en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social, sense interès, per a les empreses i autònoms que ho sol·licitin i compleixin els requisits i les condicions que s’establiran mitjançant la corresponent ordre ministerial, per als mesos d’abril a juny. En un altre cas, als ajornaments concedits se’ls aplicarà un interès de l’0,5% anual.
 • Mesures de protecció als consumidors
 • Es regula la rescissió de contractes per al cas d’impossible compliment durant la vigència de l’estat d’alarma. S’estableixen especialitats per al cas d’agències de viatges.
 • Es restringeix la publicitat de l’activitat de joc.
 • Mesures de suport a la industrialització
 • Regulació de condicions de préstecs concedits per la SGIPYME.
 • S’habilita ICEX España Exportación e Inversiones per a la devolució de les quotes pagades per a la participació en les fires, o altres activitats de promoció.
 • Es suspèn el pagament d’interessos i amortitzacions corresponents a determinats préstecs concedits per la Secretaria d’Estat de Turisme en l’àmbit Emprendetur.
 • S’estableix, per a autònoms i empreses la facultat de suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministrament en determinades condicions, sense que sigui procedent cap càrrec en concepte de penalització.
 • Altres mesures
 • Es concediran ajornaments als deutes derivats de declaracions duaneres presentades des 01/04/20 fins 30/05/20, sempre que reuneixin determinats requisits i durant un termini de 6 mesos.
 • La suspensió de terminis prevista al RD-L 8/2020 per als deutes de l’àmbit tributari, s’estenen als deutes d’aquesta mateixa naturalesa però que es corresponguin amb tributs de les comunitats autònomes o entitats locals (municipis).
 • S’amplia el termini per recórrer. El còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar qualsevol altre procediment d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge en qualsevol procediment de què puguin derivar efectes desfavorables per a l’interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma. En particular, en l’àmbit tributari, des del 15/03/20 fins al 30/04/20, el termini per interposar recursos de reposició o reclamacions econòmic-administratives començarà a comptar des de l’30/04/20. L’anterior s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. També se suspèn el còmput de terminis per calcular la caducitat i prescripció dels processos tributaris entre el 15/03/20 i el 30/04/20.
 • Es compatibilitza la percepció de pensió de jubilació amb la reincorporació al servei actiu dels professionals sanitaris per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Durant un termini de 6 mesos, es podrà disposar dels plans de pensions en cas d’atur o cessament d’activitat derivat de la situació provocada per COVID-19, sempre que es compleixin les especificitats previstes en el RDL.
 • S’estendrà la protecció d’ILT a aquells treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i tinguin obligació de prestar els serveis essencials, sempre que s’hagi acordat el confinament de la població on tingui el seu domicili i li hagi estat denegada de forma expressa la possibilitat de desplaçar-se per l’autoritat competent, no pugui realitzar el seu treball de forma telemàtica per causes no imputables a l’empresa per a la qual prestés els seus serveis o al propi treballador i no tingui dret a rebre cap altra prestació pública.