El passat dia 28 de febrer de 2015 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret Llei 1/2015 de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

En l’àmbit social ell mateix ve a establir un nou incentiu per a la creació d’ocupació estable, consistent en la fixació d’un mínim exempt en la cotització empresarial per contingències comuns a la Seguretat Social per la contractació indefinida de treballadors.

El benefici a aplicar consisteix en que els primers 500 euros de la base mensual corresponent a contingències comuns quedaran exemptes de cotització empresarial quan el contracte sigui a temps complet, i quan el contracte sigui a temps parcial, tal quantitat es reduirà en proporció al percentatge en que disminueixi la jornada de laboral, que no podrà ser inferior al 50 per 100 de la jornada d’un treballador a temps complet.

Aquest benefici en la cotització consistirà en una bonificació, a càrrec del Servei Públic d’Ocupació Estatal, en cas de que el contracte indefinit es formalitzi amb joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i en una reducció, a càrrec del sistema de la Seguridad Social, en els demés supòsits.

La bonificació o reducció s’aplicarà durant un període de 24 mesos. En el cas d’empreses amb menys de 10 treballadors la mesura es perllongarà durant 12 mesos més, quedant exemptes durant aquest últim període d’aplicació de la tipologia de cotització els primers 250 euros de la base de cotització o la quantitat que proporcionalment correspongui en els supòsits de contractació a temps parcial.

Respecte als requisits per gaudir del nou benefici en la cotització, les empreses hauran de:

 • Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.
 • No haver extingit contractes de treball, be per causes objectives, be per acomiadaments disciplinaris, que hagin sigut declarats judicialment improcedents, o be per acomiadaments col•lectius que hagin sigut declarats no ajustats a Dret, en els 6 mesos anteriors a la celebració dels contractes que donin dret a la bonificació que es regula. L’exclusió del dret a bonificació afectarà a un número de contractes equivalents al de les extincions produïdes.
 • Celebrar contractes indefinits que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinit com del nivell d’ocupació total de l’empresa.
 • Mantenir durant un període de 36 mesos, a comptar des de la data d’efectes del contracte indefinit amb bonificació, tant el nivell d’ocupació indefinit com el nivell d’ocupació total assolit, al menys, amb aquella contractació. No es tindrà en compte a efectes d’aquest còmput, les extincions de contractes de feina per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que NO hagin sigut declarats no ajustats a dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per la expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova.
 • No haver sigut excloses de l’accés als beneficis derivats d’aquesta normativa per comissió d’infraccions greus previstes en la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (RD Legislatiu 5/2000)

En quant a exclusions es preveu que NO seran d’aplicació aquestes bonificacions en els supòsits de:

 • Relacions laborals de caràcter especial.
 • Contractacions que afectin al cònjuge, ascendents, descendents i demés parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusive, de l’empresari o de qui tinguin el control empresarial, ostentin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d’administració de les entitats o de les empreses que tinguin forma jurídica de societat, així com les que es produeixin amb aquests últims.
 • Contractacions de treballadors que haguessin estat contractats en altres empreses del grup d’empreses del que formen part i els contractes s’haguessin extingit per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin sigut uns o altres declarats judicialment com a improcedents, o per acomiadaments col•lectius que hagin estat declarats no ajustats a Dret, en els 6 mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la bonificació.
 • Contractació de treballadors que en els 6 mesos anteriors a la data del contracte haguessin prestat serveis en la mateixa empresa o entitat mitjançant un contracte indefinit.

Par al supòsit de contractació indefinida de beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, es permet la compatibilització dels incentius previstos en l’article 107 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i la eficiència, i també es declara compatible amb l’ajuda econòmica d’acompanyament que percebin els beneficiaris del Programa d’Activació per l’Ocupació, en cas de formalitzar-se el contracte amb ells.

El nou benefici en la cotització per contractació indefinida coexistirà fins el 31 de març de 2015 amb el regulat en el Reial Decret-llei 3/2014, de 28 de febrer, preveient-se en la disposició transitòria segona del reial decret-llei que els beneficis a la cotització a la Seguretat Social que es vinguessin gaudint pels contractes indefinits celebrats amb anterioritat a la data de la seva entrada en vigor, es regiran per la normativa vigent en el moment de la seva celebració.

També es legislen noves mesures de recolzament als treballadors per compte pròpia (AUTÒNOMS), doncs s’inclou una mesura de recolzament als mateixos basada en beneficis de Seguretat Social (reduccions de la quota a pagar) per aquells supòsits en els que el professional hagi d’atendre obligacions familiars que puguin influir en la seva activitat (cura de menors de 7 anys o de familiar al seu càrrec en situació de dependència acreditada). Tal mesura consisteix en una bonificació en la quota del treballador per compte pròpia a la Seguretat Social, en una quantitat vinculada a la base de cotització mitja dels últims dotze mesos del treballador autònom, garantint així la proporcionalitat de la mesura.

Important destacar que el gaudir d’aquesta bonificació queda supeditat al compliment dels següents requisits:

 • Permanència en el règim d’autònoms
 • La contractació d’un treballador per compte aliena a temps complet o parcial, que haurà de mantenir-se durant al menys 3 mesos des de la data d’inici del gaudiment de la bonificació. Quan s’extingeixi la relació laboral per compte aliena, el treballador autònom podrà seguir bonificant al seu compte si contracta a un altre treballador per compte aliena en un termini màxim de 30 dies.

En cas d’incompliment d’algun requisit dels exposats l’autònom haurà de reintegrar l’import de la bonificació gaudida.

A més ressaltar que només tindran dret a aquesta bonificació els autònoms que no tinguin treballadors per compte aliena contractats en la data d’inici de l’aplicació de la bonificació i durant els 12 mesos anteriors a la mateixa.