A través del Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes es pretén garantir l’equitat en la remuneració salarial entre homes i dones, i es determina que totes les empreses han de tenir un registre salarial a partir del pròxim 14 d’abril de 2021.

Amb aquesta mesura es vol detectar diferències salarials o retributives que no estiguin objectivament justificades i que s’expressa en el principi de “a igual treball, igual salari”.

L’objectiu perseguit i declarat pel RD és el d’aconseguir que la igualtat en matèria retributiva sigui efectiva i real a Espanya entre dones i homes i acabar, per això, amb qualsevol risc de discriminació, sigui aquesta directa o indirecta, i per aconseguir el seu objectiu, la norma estableix els mecanismes per identificar i corregir les possibles situacions de desigualtat o discriminació. Aquests mecanismes giren al voltant de la incorporació del principi de transparència. Transparència que hauran de seguir totes les empreses -sigui quina sigui la seva mida– perquè en matèria retributiva sigui conegut pels seus propis treballadors (pels seus representants, si escau) i per l’Administració.

En termes concrets, la transparència es tradueix en l’obligació de portar un registre retributiu (empreses de fins a 50 treballadors), o realitzar una auditoria laboral (més de 50 treballadors); tot aplicant un sistema de valoració de llocs de treball de la classificació professional i, finalment, fer efectiu el dret d’informació dels treballadors.

El registre salarial obligatori en definitiva és un document en el qual es fan constar tots els valors mitjans dels salaris dels treballadors d’una empresa, incloent-hi a més els complements salarials i les percepcions extrasalarials, desagregades per sexes i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor; acompanyant una valoració de les conclusions que s´en poden extreure, i amb relació als requisits tècnics que es vagin aprovant pel Govern o Administracions (Instituto de la Mujer). D´altra banda aquest registre haurà de ser renovat anualment.

La informació retributiva o l’absència de la mateixa podrà servir per a dur a terme les accions administratives i judicials, individuals i col·lectives oportunes, d’acord amb el text refós de la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, inclosa, si escau, l’aplicació de les sancions que poguessin correspondre per concurrència de discriminació.