Amb efectes del 30-9-2021, S’ha publicat L 12/2021, de 28 de setembre, com a conseqüència de la tramitació parlamentària com a projecte de llei del RDL 9/2021, d’11 de maig, que regulava la presumpció de treball de les activitats de distribució en l’àmbit de les plataformes digitals. La Llei reprodueix, sense modificar, el contingut del RDL 9/2021.

La 12/2021 és el resultat de la tramitació parlamentària del RDL 9/2021, que es va aprovar amb la finalitat de garantir els drets laborals de les persones dedicades a la distribució en l’àmbit de les plataformes digitals(riders),i per acollir la doctrina del TS que declarava la labor de la prestació de serveis a través de plataformes digitals (TS 25-9-20, 661613 EDJ).

La Llei reprodueix en el Preàmbul els arguments que justificaven l’aprovació urgent del RDL per la necessitat d’adaptar la legislació laboral als canvis que comporta la introducció de les noves tecnologies en la prestació de serveis de prestació.

La nova norma també consta d’un únic article, que modifica l’ET en els següents termes, i dues disposicions finals:

a) Presumpció de treball. S’inclou en el text de l’ET una nova disposició addicional, la 23a, en la qual es presumeix inclosa en l’àmbit d’aplicació de l’ET l’activitat de les persones que presten serveis de pagament de distribució o distribució de qualsevol tipus de producte o mercaderia, quan l’empresa exerceixi les seves competències d’organització, direcció i control a través d’una plataforma digital, a través de la gestió algorítmica de les condicions de servei o de treball. Aquesta presumpció no afecta les disposicions de l’art.1.3.

b) Drets d’informació i consulta de la representació legal dels treballadors. S’afegeix una nova secció d) a l’art.64.4 de l’ET, que reconeix el dret del consell d’obres a ser informat dels paràmetres, normes i instruccions en què es basen algoritmes o sistemes d’intel·ligència artificial que afecten la presa de decisions que puguin afectar les condicions de treball, l’accés i el manteniment de l’ocupació, inclosa l’elaboració de perfils.

La Llei entra en vigor el 30-9-2021, l’endemà de la seva publicació al BOE.