Amb vigència des de l’1-1-2022, i com a conseqüència de les recomanacions del Pacte de Toledo, es modifiquen determinats aspectes del sistema de pensions. Entre les novetats incloses destaquen la vinculació de les pensions amb l’IPC, la modificació de coeficients per a la jubilació anticipada i l’alça d’incentius per a la demorada. A més, es deroga el factor de sostenibilitat per substituir-lo pel mecanisme d’equitat Inter-generacional.

 

Amb vigència des de l’1-1-2022 s’ha publicat la L 21/2021, del 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions. La norma recull les recomanacions del Pacte de Toledo i recull modificacions, entre altres normes, a l’ET ia la LGSS. Les modificacions afecten, especialment les pensions de jubilació en les diverses modalitats, i les principals novetats incloses són les següents:

 

 1. Modificació de la jubilació anticipada, voluntària, per voluntat de l‘interessat i per activitat. Les modificacions suposen una reducció dels coeficients reductors que des de l’entrada en vigor de la nova norma s’aplicaran mensualment. A més, es reconeix un complement econòmic per als pensionistes que s’haguessin jubilat anticipadament amb carreres llargues de cotització i pensions inferiors a 900 euros.

 

 1. Es fomenta el retard voluntari de l’edat d’accés a la jubilació contributiva (jubilació demorada) introduint un nou sistema d’incentius mitjançant el qual el treballador podrà optar entre un percentatge addicional, una quantitat a tant alçat o una combinació de totes dues. D’altra banda, es retarda en un any la possibilitat de compatibilitzar la pensió de jubilació amb el treball per compte propi o d’altri (jubilació activa).

 

També es modifica la regulació de la jubilació forçosa per prohibir l’establiment de clàusules convencionals que prevegin la jubilació forçosa de les persones treballadores pel compliment duna edat inferior a 68 anys.

 

 1. Es modifica la regulació de la pensió de viduïtat per millorar-ne l’accés de les parelles de fet.

 

 1. Es posa en marxa Mecanisme d’Equitat Inter-generacional acordat al si del diàleg social, que substitueix el Factor de Sostenibilitat. D’altra banda, s’estableix que la revaloració de les pensions s’efectuarà d’acord amb l’IPC.

 

 1. Cotització dels treballadors més grans de 62 anys. Dins de les polítiques actives per al manteniment a l’ocupació dels treballadors de més edat, s’estableix una reducció del 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant les situacions d’IT de les persones que haguessin complert l’edat de 62 anys.

 

 1. Aplicació de la normativa sobre jubilació contributiva vigent el 31-12-2012. Es modifica la LGSS sobre l’aplicació de la normativa en matèria de jubilació anterior a la L 27/2011. D’una banda, es manté l’aplicació d’aquesta regulació a les persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans d’1-4-2013, encara que desapareix la menció que l’extinció o la suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a 1-1 -2022.

 

No obstant això, se segueixen mantenint la regulació de les condicions de la pensió de jubilació vigent abans de l’entrada en vigor de la L 27/2011 als causants de la pensió de jubilació la relació laboral de la qual va quedar extingida abans de l’1-1-2013 sense tornar a quedar inclosos en el Sistema de SS o la relació dels quals quedés extingida o suspesa en virtut d’un ERTE o acord d’empresa o procediment concursal anterior a 1-4-2012 eliminant-se, en aquest darrer cas, el requisit que l’extinció o suspensió es produeixi abans de l’1-1-2022 (LGSS disp.trans.4ª redacció L 21/2022).

 

Així mateix, es modifica la regulació per establir que en el reconeixement del dret a pensió, l’entitat gestora aplicarà la legislació que estigui vigent a la data del fet causant, quan resulti més favorable a aquestes persones. Amb anterioritat, i des de l’1-1-2019, allò que es regulava era un dret d’opció a favor del sol·licitant de la prestació.

 

 1. Jubilació forçosa de notaris i registradors de la propietat, mercantils i de béns immobles. Es desenvolupa la jubilació d’aquests col·lectius en els termes següents (L 21/2022 disp. final sisena):

 

– La jubilació de notaris i registradors és forçosa als 70 anys i voluntària a partir dels 65 anys. S’ha de decretar amb prou antelació perquè el cessament es produeixi efectivament en complir aquesta edat.

 

– Mitjançant sol·licitud a DGSJFP es pot prolongar la permanència al servei actiu fins als 72 anys, i la sol·licitud s’ha de presentar amb dos mesos d’antelació. La sol·licitud només es pot denegar quan no es compleixi el requisit d’edat o es presenti dins de termini.

 

 1. Jubilació de persones amb discapacitat. En el termini de 6 mesos, el Govern remetrà a la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo un informe sobre la protecció social de les persones amb discapacitat, en especial sobre els problemes d’aquelles que presenten més dificultats d’accés al mercat de treball, com a persones amb paràlisi cerebral, amb trastorn de la salut mental o amb discapacitat intel·lectual, incloses les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme.

 

En vista de les conclusions d’aquest informe, es preveu que el Govern impulsi, en el termini de 3 mesos addicionals, una reforma del RD 1539/2003, que regula els coeficients reductors de l’edat de jubilació de treballadors amb un grau important de minusvalidesa, i del RD 1851/2009 sobre anticipació de la jubilació de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% (L 21/2022 disp.addic.3a).

 

 1. Capacitat jurídica de les persones amb discapacitat. Es preveu que, en el termini de 6 mesos, el Govern elevi al Pacte de Toledo un informe per adequar l’assimilació de les persones que judicialment hagin estat declarades incapaces a persones amb discapacitat en un grau igual o superior al 65% (LGSS disp. addic.25ª) amb les mesures de suport a la capacitat jurídica establertes al CC (CC Tit. XI Cap. I).(L 21/2022 disp.addic.4ª)

 

 1. Auditoria sobre el finançament de les despeses de SS. En el termini màxim d’un mes, el Govern encarregarà l’elaboració d’un informe d’auditoria relatiu als ingressos provinents de cotitzacions socials ia les despeses de naturalesa contributiva i no contributiva de la Seguretat Social, amb una atenció particular a (L 21/2021 disp. .addic.6.ª ):

 

– cost del reconeixement de la prestació anticipada de jubilació per aplicació de coeficients reductors quan no s’hagi previst cap cotització addicional;

 

– cost de la integració dels períodes no cotitzats a la determinació de la base reguladora de les prestacions;

 

– les reduccions en la cotització a la Seguretat Social.

 

L’informe, que s’ha d’elaborar en el termini màxim de 6 mesos per elevar-lo a la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo, comprendrà la quantificació d’aquests conceptes i el seu finançament durant el període comprès entre els anys 1967 i 2019. , ambdós inclosos (L 21/2022 disp.addic.5a)

 

 1. Agència Estatal de l’Administració de la Seguretat Social. En compliment del que disposa la L 27/2011 disp. addic.7a, es preveu la creació de l’Agència Estatal de la Seguretat Social, amb el compromís per part del Govern de presentar en un termini de 6 mesos un projecte de llei per a la seva creació.

 

L’Agència serà l’encarregada de modernitzar el sistema de Seguretat Social i mantenir-ne l’equilibri, amb l’objectiu d’assegurar l’actual nivell de prestacions públiques. (L 21/2021 disp. final 3a).

 

 1. Pensions mínimes. El Govern es compromet a abordar en el marc del diàleg social una revisió dels criteris per a la determinació de les quanties de les pensions mínimes per tal de garantir-ne la suficiència i a impulsar, a la vista d’aquesta revisió i en el termini màxim d’1 any, les modificacions legislatives necessàries per establir regles relatives a l’evolució de les pensions mínimes que tinguin en compte l’evolució de l’SMI (L 21/2021 disp. final 5a bis).

 

 1. Aplicació de la normativa als règims especials (LGSS disp.addic.1.1 i disp.trans.4a darrera redacció L 21/2021).

 

Es modifiquen diversos articles de la LGSS per incloure la menció al nou article 206 bis que conté la jubilació anticipada en cas de discapacitat, sense que això hagi suposat modificacions a la seva regulació.