A l’Estatut dels Treballadors, article 4 sobre drets laborals, especifica que els treballadors tenen dret “a respectar la seva privacitat i consideració per la seva dignitat, inclosa la protecció contra l’assetjament en la base d’origen racial o ètnic, religió o creença, discapacitat, edat o orientació sexual, i contra l’assetjament sexual i l’assetjament en la base del sexe“. Tanmateix la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes estableix en l’article 48 que “les empreses han de promoure les condicions laborals que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrin procediments específics per a la seva prevenció i canalitzar les queixes o queixes que puguin fer aquells que en puguin ser objecte“.

D’acord amb aquesta normativa totes les empreses, independentment del nombre de persones en plantilla, tenen l’obligació legal d’actuació, protecció i prevenció contra l’assetjament sexual, moral i de qualsevol mena.

La prevenció que ha de tenir l´empresa pretén dissuadir qualsevol possible intenció il·lícita en el marc de les relacions laborals, i augmentar la consciència del personal.

L’empresa, amb aquesta finalitat, ha de prendre mesures i posar a disposició instruments per garantir la implantació dins de la cultura empresarial:

  • Implementació de protocols i codis ètics o de bones pràctiques, i política activa contra la violència de gènere o de qualsevol mena.
  • Facilitar els canals de reclamacions per rebre queixes dels afectats, amb total confidencialitat.
  • Formació específica al personal i recursos humans per a la detecció preventiva.

L’incompliment de l´empresa de la seva obligació preventiva en aquesta matèria suposa una infracció molt greu per la comissió d’actes contraris al respecte a la intimitat i a la consideració per la dignitat dels treballadors; i, en concret, l’assetjament sexual en l’àmbit de les competències de gestió empresarial, són castigats amb una multa que pot anar des de 6.251 a 187.515 euros.