Amb vigència des de l’1-7-2022 es prorroguen les mesures per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. Entre elles, la prohibició d’acomiadar per causes objectives basades en l’augment dels costos energètic per a les empreses beneficiàries d’ajudes directes i per a les empreses que s’acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contracte per causes ETOP o força major i els ajornaments en les quotes de Seguretat Social També es prorroguen fins al 31-12-2022 les mesures socials que es van establir per l’erupció Volcànica en la illa de la Palma.

El RDL 11/2022 recull i prorroga les mesures urgents determinades per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. També es prorroguen les mesures que es van establir per a la recuperació econòmica i social de l’illa de la Palma.

En matèria socio laboral s’ adopten les següents mesures que entren en vigor l’ 1-6-2022:

1-. Es prorroguen fins al 31-12-2022 les següents mesures de suport a treballadors (RDL 6/2022 art.44 redacc RDL 11/2022):

  • Fins al 31-12-2021, les empreses beneficiàries dels ajuts directes previstos en el RDL 6/2022 no han de poder justificar acomiadaments objectius basats en l’augment dels costos energètics. L’ incompliment d’ aquesta previsió comporta el reintegrament de l’ ajut rebut.
  • Les empreses que s’ acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes per causes ETOP o força major relacionades amb la invasió d’ Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no poden utilitzar aquestes causes per realitzar acomiadaments.

2-. Es prorroga durant els mesos de juliol a desembre de 2022 l’increment extraordinari de l’import de la prestació de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) mitjançant l’aplicació d’un percentatge del 15% a l’import que tingui establert cada beneficiari individual o unitat de convivència (RDL 6/2022 art.45.000 RDL 11/2022).

3-. Increment extraordinari de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa d’import de la prestació de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) corresponent als mesos de juliol a desembre de 2022 mitjançant l’aplicació d’un percentatge del 15% a l’import que correspongui percebre a cada beneficiari en aquests mesos (RDL 6/2022 art.45bis redacció RDL 11/2022).

4-. Es prorroguen fins al 31-12-2022 les següents mesures per a la recuperació econòmica i social de l’Illa de la Palma (RDL 11/2022 art. 25 i 26):

a) Els ERTE vinculats a la situació de força major temporal en el supòsit d’ empreses i persones treballadores de les illes Canàries afectades per l’ erupció volcànica registrada a la zona de Cimera Vella.

b) Les mesures extraordinàries de Seguretat Social per als treballadors autònoms afectats per l’ erupció volcànica registrada a la zona de Cimera Vella a la Palma. En particular:

– Es prorroga fins al 31-12-2022 la prestació de cessament d’activitat prevista per als treballadors autònoms que s’han vist obligats a cessar en l’activitat com a conseqüència directa de l’erupció volcànica registrada a la zona de Cimera Vella de la Palma. Aquestes prestacions començaran a meritar-se amb efectes d’ 1-7-2022 i tindran una durada màxima de sis mesos, sempre que la sol.licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals següents a l’ entrada en vigor d’ aquesta norma. En cas contrari, els efectes es produeixen en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.

– També es prorroga fins al 31-12-2022 la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat i per als que vegin afectades les seves activitats com a conseqüència dels danys ocasionats per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cimera Vella de la Palma. La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de 6 mesos i no podrà excedir del 31-12-2022.

5-. Es prorroguen els següents ajornaments del pagament de quotes a la Seguretat Social (RDL 11/2022 art.27):

a) Afectats pels danys causats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica de l’illa de la Palma (RDL 18/2021 i 2/2022) . En aquests casos, les quotes ajornables són les següents:

  • empreses: les meritades entre els mesos de juny a agost de 2022;
  • treballadors autònoms: les meritades entre els mesos de juliol a setembre de 2022.b) Sector agrari (RDL 4/2022 art.2). Els ajornaments es poden demanar respecte de les quotes següents:

b) Sector agrari (RDL 4/2022 art.2). Els ajornaments es poden demanar respecte de les quotes següents:

  • empreses: les meritades entre els mesos de juliol a setembre de 2022;
  • autònoms inclosos al SETA: les meritades entre els mesos d’agost a octubre de 2022.

c) Sector de transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942) (RDL 6/2022 art.28 i disp. final 38a). En aquests casos, les quotes ajornables són les següents:

  • empreses: les meritades entre els mesos d’agost a octubre de 2022;
  • treballadors autònoms: les meritades entre els mesos de setembre a novembre de 2022

d) Règim especial de Treballadors del Mar (RETM) (RDL 6/2022 art.37 i disp. final 38a). Les quotes que es poden ajornar són les meritades entre els mesos de juliol a setembre de 2022.