El Govern ha aprovat la remissió a les Corts Generals del Projecte de Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El Procediment Administratiu serà amb caràcter general electrònic. Les empreses es relacionaran, obligatòriament, de manera electrònica amb totes les Administracions directament o per poders atorgats per via telemàtica. Cada Administració Pública haurà de comptar amb un registre electrònic d’apoderaments.

S’estableix, també, la obligació de l’Administració d’un registre electrònic general i de mantenir un arxiu electrònic dels documents que corresponguin a procediments finalitzats.

Ús de mitjans d’identificació i firma electrònica

La separació entre identificació i firma electrònica i la simplificació dels mitjans per acreditar una o altre, de manera que, amb caràcter general, només serà necessària la primera, i s’exigirà la segona quan hagi d’acreditar-se la voluntat i consentiment de l’interessat.

S’admetran els sistemes de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics qualificats de firma electrònica, que comprenguin tant els certificats electrònics de persona jurídica com els d’entitat sense personalitat jurídica; els sistemes de segell electrònic reconegut o qualificat i de segell electrònic avançat basats en certificats qualificats de segell electrònic; així com qualsevol altre sistema que les Administracions Públiques considerin vàlid, en els termes i condicions que s’estableixin. S’admetran com a sistemes d’identificació: qualsevol dels sistemes de firma admesos, així com sistemes de clau concertada i qualsevol altre que estableixin les Administracions Públiques.

Notificacions electròniques.- Seran preferents i es realitzaran a la seu electrònica o a la direcció electrònica habilitada única, segons correspongui.

S’estableixen noves mesures que garanteixin el coneixement de la posada a disposició de les notificacions com l’enviament d’avisos de notificació als dispositius electrònics i/o a la direcció de correu electrònic que l’interessat hagi comunicat, així com l’accés a les seves notificacions a través del Punt d’Accés General Electrònic de l’Administració que funcionarà com un portal d’entrada.

Còmput de terminis.- La introducció del còmput de terminis per hores i la declaració dels dissabtes com a dies inhàbils, unificant d’aquesta manera el còmput de terminis en l’àmbit judicial i l’administratiu.

Procediments administratius més àgils i eficients, reducció de terminis i costos.

  • Es suprimeixen les reclamacions prèvies en via civil i laboral.
  • Els anteriors procediments especials sobre potestat sancionadora i responsabilitat patrimonial s’integren com especialitats del procediment administratiu comú.
  • Procediment administratiu comú simplificat que es resoldrà en el termini de 30 dies.
  • S’estableix amb caràcter general la obligació de les Administracions Públiques de no requerir documents ja aportats pels interessats, documents elaborats per les Administracions Públiques o documents originals, tret excepcions legals.
  • S’estableix la possibilitat de que quan una Administració hagi de resoldre una pluralitat de recursos administratius que portin causa d’un mateix acte administratiu i s’hagués interposat un recurs judicial contra una resolució administrativa o contra el corresponent acte presumpte desestimatori, l’òrgan administratiu podrà acordar la suspensió del termini per resoldre fins que recaigui pronunciament judicial.