El passat mes de juny vam assistir a la 16ª Jornada de zones i dipòsits francs impartida al SIL en la qual es va tractar, entre altres qüestions, la nova classificació dels règims especials i la supressió dels antics règims duaners Suspensius i dels Règims Econòmics Financers.

A la Jornada es van establir les principals novetats del nou Codi duaner de la Unió (CAU) que s’aplicarà a partir del pròxim 1 de maig de 2016. En línies generals es va fer especial èmfasi en:

 • La implantació de comunicacions electròniques entre les autoritats i entre l’Administració i l’operador i, el desenvolupament de sistemes informàtics adaptats (amb un període transitori d’implementació fins al 2020).
 • La simplificació dels procediments i tràmits duaners.
 • L’aplicació del CAU com a font i normativa reguladora dels procediments duaners enfront de la Llei general tributària ia la Llei de procediment administratiu comú.
 • El règim de garanties per al despatx, al certificat d’exportador autoritzat i al despatx centralitzat a nivell europeu.
 • La redenominació dels règims duaners per règims especials dividits en les categories següents:

(I) Trànsit (intern i extern)
(Ii) Dipòsit (dipòsit duaner i zones franques)
(Iii) Destinació especial (importació temporal i destinació final)
(Iv) Perfeccionament (actiu i el passiu).

Referent a això cal destacar les següents novetats:

Règim de perfeccionament actiu (RPA):

 • S’elimina el sistema de reintegrament.
 • S’elimina la intenció de reexportar el producte transformat.
 • Es modifica la forma de determinar el deute.

Règim de destinació final (al CAC s’anomena destinació especial):

 • La destinació especial al CAC incloïa el despatx a lliure pràctica amb drets reduïts o nuls per la naturalesa de la mercaderia i pel destí de la mercaderia.
 • Amb el CAU s’ha eliminat la destinació especial per naturalesa i la destinació final es refereix a la modalitat del despatx de lliure pràctica amb exempció de drets o amb un tipus reduït de drets atenent al seu destí final.

Règim de dipòsit:

 • Les zones franques passen a ser un règim del dipòsit
 • Les zones franques han de ser tancades i les mercaderies queden seu-tes a controls duaners d’entrada ja controls de registres.
 • Es suprimeixen les zones franques del tipus II i els dipòsits francs. Les zones franques del tipus II s’han de considerar com a dipòsits duaners i després l’1 de maig 2016 els autoritats duaneres decidiran a quin tipus de dipòsit duaner es consideren equivalents.

No existeixen interessos compensatoris.