Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021

En el BOE de 31 de desembre de 2020 s’ha publicat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021.

Pel que fa a les normes tributàries són de destacar:

1.- IMPOST SOBRE SOCIETATS

1.1     Reducció del còmput dels dividends i les rendes derivades de la transmissió de valors a l’efecte de l’aplicació de les mesures destinades a evitar la doble imposició

L’import dels dividends i participacions en beneficis i de les rendes derivades de la transmissió de valors es reduirà en un 5% en concepte de despeses de gestió, als efectes de l’aplicació de les mesures destinades a evitar la doble imposició.

1.1.1 En relació amb l’exempció per evitar la doble imposició

A l’efecte de l’exempció per evitar la doble imposició l’import dels dividends i rendes positives derivades de la transmissió de participacions es reduirà en un 5% en concepte de despeses de gestió no deduïbles; el que redueix l’exempció efectiva a l’95%.

En els grups fiscals, aquest 5% no serà objecte d’eliminació, encara que es tracti de dividends i rendes derivades de la transmissió de valors, distribuïts i obtingudes en el si de el grup fiscal.

Temporalment, aquesta regla no s’aplica als dividends o participacions en beneficis quan es compleixin tots i cadascun dels següents requisits):

 1. a) En relació amb l’entitat que rep els dividends:
 2. Que tingui un import net de la xifra de negocis inferior a 40 milions d’euros en el període impositiu immediat anterior a aquell en què es reparteixin els dividends. Quan l’entitat sigui de nova creació, l’import de la xifra de negocis es referirà a el primer període impositiu en què es desenvolupi efectivament l’activitat. Si el període impositiu immediatament anterior ha tingut una durada inferior a l’any, o l’activitat s’hagués desenvolupat durant un termini també inferior, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.
 3. Que no sigui una entitat patrimonial, d’acord amb el que assenyala l’apartat 2 de l’article 5 de la LIS.
 4. Que no formi part d’un grup mercantil en el sentit de l’article 42 de el Codi de Comerç abans de la constitució de la filial que distribueixi els dividends.
 5. Que no mantingui, abans de la constitució de la filial que distribueixi els dividends, un percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis d’una altra entitat igual o superior a el 5%.
 6. b) En relació amb l’entitat que distribueix els dividends:

Que s’hagi constituït després d’1 de gener de 2021 i, des de la seva constitució, estigui participada íntegrament, de forma directa o indirecta, per la receptora dels dividends.

 1. c) En relació amb el moment en què es distribueixin els dividends:

Que rebin en els períodes impositius que concloguin en els 3 anys immediats i successius a l’any de constitució de l’entitat filial que els distribueixi.

1.1.2 En relació amb la deducció per evitar la doble imposició econòmica internacional: dividends i participacions en beneficis

En línia amb l’esmentada reducció de l’exempció, es limita també la deducció per evitar la doble imposició econòmica internacional que regula l’article 32 de la LIS, reduint la base de càlcul de la quota de l’impost que actua com a import màxim de la deducció, en el 5% de les rendes rebudes.

Aquesta reducció no és aplicable en aquelles entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 40 milions d’euros.

1.1.3 En el règim de transparència fiscal internacional es modifica en el següent sentit:

 1. a) Fins ara, quan una renda s’imputava a base imposable per aplicació de règim de TFI, no es computen els dividends o participacions en beneficis que es corresponguin amb aquesta renda prèviament imputada. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei s’incorporarà un 5% d’aquests dividends i participacions en beneficis en concepte de despeses de gestió, excepte en aquelles entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 40 milions d’euros.
 2. b) De la mateixa manera, fins ara, per calcular la renda derivada de la transmissió de participacions, el valor d’adquisició s’incrementa en els beneficis que, sense distribució efectiva, es corresponguin amb rendes imputades. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el 5% d’aquests beneficis no distribuïts no es tindrà en compte a l’efecte d’incrementar el referit valor d’adquisició.

 

1.2     Restricció de la participació per a l’aplicació de les mesures destinades a evitar la doble imposició i per al còmput de les despeses financeres deduïbles.

1.2.1 En relació amb l’exempció de l’article 21 de la LIS

Un dels requisits per a l’aplicació de l’exempció de l’article 21 de la LIS es refereix al fet que la participació en el capital o en els fons propis de l’entitat que distribueix els dividends o els valors es transmeten sigui de, al menys, el 5 %. No obstant això, en cas que no s’arribi a aquest percentatge de participació, es permet considerar complert el requisit si el valor d’adquisició és superior a 20 milions d’euros.

S’elimina ara aquesta possibilitat, pel que no s’aplicarà l’exempció si la participació no arriba al 5%, tot i que el valor d’adquisició superi els citats 20 milions d’euros.

No obstant això, per a les participacions adquirides abans d’1 de gener de 2021, s’estableix un règim transitori, per un període de cinc anys, on es permet aplicar la referida exempció sempre que es compleixin la resta de requisits que s’exigeixen en la norma per això.

1.2.2 En relació amb la deducció per evitar la doble imposició econòmica internacional de l’article 32 de la LIS: dividends i participacions en beneficis

En el mateix sentit, s’exclouen de l’aplicació de la deducció per evitar la doble imposició internacional les rendes procedents de participacions en entitats el valor d’adquisició sigui superior a 20 milions d’euros, però en què el percentatge de participació sigui inferior a el 5 %.

Per a les participacions adquirides abans de l’1 de gener de 2021, s’estableix un règim transitori, per un període de cinc anys (és a dir, fins al període que s’iniciï el 2025), on es permet aplicar la deducció sempre que es compleixin els restants requisits que s’exigeixen en la norma per a això.

 

1.2.3 Deducció de les despeses financeres

L’article 16 de la LIS estableix que les despeses financeres deduïbles no podran superar el 30% del benefici operatiu de l’exercici. Per al càlcul d’aquest benefici operatiu, es tenen en compte els ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni, sempre que es corresponguin amb dividends o participacions en beneficis d’entitats en què, o bé el percentatge de participació directe o indirecte és a el menys de el 5%, o bé el seu valor d’adquisició és superior a 20 milions d’euros.

En línia amb les modificacions anteriors, és necessari, perquè els dividends o participacions en beneficis s’incorporin al benefici operatiu a l’efecte de la deducció de les despeses financeres, que procedeixin de participacions de el 5% o superiors.

 

1.3 Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals

 1. a) Deducció per a qui financi les obres:

Es modifica la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals per permetre que els que participin en el finançament de l’obra realitzada per un altre contribuent també la puguin aplicar, però establint la incompatibilitat total o parcial entre la deducció d’un i altre.

Els requisits són els següents:

 1. El finançador ha d’aportar quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos de la producció.
 2. El finançador no adquirirà els drets de propietat intel·lectual o d’una altra índole respecte dels resultats de la producció, la propietat haurà de ser en tot cas de la productora.

iii. Les aportacions del finançador es podran realitzar en qualsevol fase de la producció fins a l’obtenció del certificat de nacionalitat.

 1. El productor i el finançador han de subscriure un contracte de finançament en el qual es precisin, entre altres, els següents extrems:
  • Identitat dels contribuents que participen en la producció.
  • Descripció de la producció.
  • Pressupost de la producció amb descripció detallada de les despeses i, en particular, dels que es vagin a realitzar en territori espanyol.
  • Forma de finançament de la producció, especificant separadament les quantitats que aporti el productor, les que aporti el finançador i les que corresponguin a subvencions i altres mesures de suport.
  • Les altres qüestions que per reglament.

El reintegrament de les quantitats aportades es realitzarà mitjançant la deducció líquida en quota que s’acordi en el contracte i d’acord amb el que estableixen els apartats 1 i 3 de l’article 36.

 1. La deducció pel finançador serà incompatible, totalment o parcialment, amb la de productor.

La deducció es calcularà i s’aplicarà de la següent manera:

 • La deducció es calcularà igual que la de productor, però amb el límit resultant de multiplicar el finançament atorgat per 1,20. L’excés podrà ser aplicat pel productor.
 • La deducció s’aplicarà anualment, en funció de les aportacions desemborsades en cada període impositiu.

Per tenir dret a la deducció s’hauran de presentar el contracte de finançament i les certificacions que exigeix ​​la norma, mitjançant comunicació a l’Administració tributària, subscrita pel productor i pel finançador, abans de la finalització de el període impositiu en què es generi la deducció , en els termes que per reglament.

 

 1. b) En relació amb els requisits per a aplicar la deducció (tant pel productor com pel finançador), i en concret amb la necessitat que la producció obtingui (i) el certificat de nacionalitat i (ii) el certificat que acrediti el caràcter cultural en relació amb el seu contingut, la seva vinculació amb la realitat cultural espanyola o la seva contribució a l’enriquiment de la diversitat cultural de les obres cinematogràfiques que s’exhibeixen a Espanya, la LPGE afegeix que aquests certificats seran vinculants per a l’Administració tributària competent en matèria d’acreditació i aplicació de la deducció i identificació de l’productor beneficiari, amb independència de l’hora de la seva emissió.

 

1.4     Normes comunes aplicables les deduccions per inversions

L’article 39 de la LIS regula les normes comunes a les deduccions per inversions regulades en el capítol IV de l’títol VI de la llei:

 1. Límit per a l’aplicació de les deduccions: La norma estableix que les deduccions que preveu aquest capítol que s’apliquin en el període impositiu, no poden excedir conjuntament de el 25% de la quota íntegra minorada en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i en les bonificacions. No obstant això, aquest límit s’eleva a el 50% per a les deduccions per R + D + I que es corresponguin amb despeses i inversions efectuades en el període impositiu que excedeixin el 10% de la quota íntegra minorada en les referides deduccions per doble imposició i bonificacions .

Ara s’estén l’aplicació d’aquest límit incrementat també a la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals.

 1. b) Manteniment de les inversions: Amb caràcter general, els elements patrimonials afectes a les deduccions han de romandre en funcionament durant un termini de 5 anys, comptats des de la seva adquisició, o bé durant la seva vida útil si aquesta és inferior a 5 anys. En el cas de béns mobles el termini es redueix a 3 anys o a la seva vida útil si aquesta fos inferior.

S’afegeix ara que, en el cas de produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals, s’entendrà complert aquest requisit si la productora manté el seu percentatge de titularitat de l’obra durant un termini de 3 anys, sense perjudici de la seva facultat per comercialitzar total o parcialment els seus drets d’explotació a tercers.

 

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

S’incorporen les següents modificacions en el Text refós de la Llei de l’Impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, amb efecte des de l’entrada en vigor de la LPGE.

 

2.1     Extensió de l’exempció d’interessos i guanys de capital als residents a l’Espai Econòmic Europeu

L’article 14.1 c) de la Llei IRNR preveu que els residents a la Unió Europea apliquin una exempció específica per (i) els interessos i altres rendiments derivats de la cessió a tercers de capitals propis, i per (ii) els guanys patrimonials derivats de la transmissió de béns mobles sense establiment permanent.

2.2    Restricció de la participació per a l’aplicació de l’exempció per dividends distribuïts a matrius residents a la Unió Europea

S’elimina la possibilitat que, a efectes de l’exempció dels dividends distribuïts a matrius comunitàries que regula l’article 14.1 h) de la Llei IRNR, es consideri complert el requisit de participació mínim si el valor d’adquisició és superior a 20 milions d’euros, tot i que la participació no arribi al 5%.

No obstant això, per a les participacions adquirides abans de l’1 de gener de 2021, s’estableix un règim transitori, per un període de cinc anys, on es permet aplicar la referida exempció sempre que es compleixin la resta de requisits previstos a la norma per a això.

 

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FISICAS.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 es s’introdueixen les següents modificacions:

3.1     Increment de l’escala general de gravamen i de la de retencions sobre rendes de la feina.

S’introdueix un nou tram per la part de la base liquidable general que excedeixi de 300.000 euros, que passa a tributar del 22,5% a l’24,5%. Si no hi ha escala autonòmica pròpia, el tipus marginal màxim ascendiria a l’47% (abans 45%).

S’introdueix un nou tram per a la base de retenció per rendiments de la feina que excedeixi de 300.000 euros, la qual cosa incrementa el tipus de retenció màxim de l’45% a l’47%.

3.2     Increment de l’escala de l’estalvi

S’introdueix un nou tram per la part de la base liquidable d’estalvi que excedeixi de 200.000 euros, que passa a tributar del 23% a l’26%.

3.3     Increment de les escales aplicables en el règim d’impatriats

En línia amb l’anterior, es modifiquen les escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol en els següents termes:

 1. a) S’incrementa de l’45% a l’47% el tipus aplicable a la part de la base liquidable general que excedeixi de 600.000 euros.
 2. b) S’introdueix un nou tram per la part de la base liquidable d’estalvi que excedeixi de 200.000 euros, que passa de l’23% a l’26%.
 3. c) Augmenta de l’45% a l’47% el tipus de retenció aplicable a les retribucions satisfetes per un mateix pagador que excedeixin de 600.000 euros.

3.4     Reducció per aportacions a sistemes de previsió social

Es redueix de 8.000 a 2.000 euros l’import anual màxim d’aportacions i contribucions a sistemes de previsió social amb dret a reducció.

No obstant això, aquest límit s’incrementarà en 8.000 euros (és a dir, fins a 10.000 euros), sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials. A aquests efectes, es consideraran com a contribucions empresarials les aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ocupació o mutualitats de previsió social, dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip o mutualista, així com les que realitzi a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència dels que, al seu torn, sigui prenedor i assegurat.

Es modifiquen d’acord els límits financers d’aportacions i contribucions als sistemes de previsió social:

 1. a) Es redueix de 2.500 a 1.000 euros el límit anual màxim d’aportacions amb dret a reducció realitzades als sistemes de previsió social a favor de el cònjuge que no obtingui rendiments de la feina ni d’activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals .
 2. b) Es redueix de 8.000 a 2.000 euros el límit anual màxim per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència a favor d’un mateix contribuent, incloses les de el mateix contribuent.

3.5     Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF

Es prorroguen per al període impositiu 2021 els límits quantitatius que delimiten en l’IRPF l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva en funció del volum de rendiments íntegres del conjunt d’activitats econòmiques (250.000 euros -125.000 euros quan s’hagi d’emetre factura i el destinatari sigui empresari o professional-) i del volum de les compres en béns i serveis (250.000 euros), amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos (250.000 euros).

 

 1. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

El Reial decret llei 13/2011 va restablir l’Impost sobre el Patrimoni amb caràcter temporal per als exercicis 2011 i 2012. Aquest règim s’ha anat ampliant successivament. S’introdueix dues mesures en relació amb l’Impost sobre Patrimoni a nivell estatal:

 

 • El manteniment amb caràcter indefinit de l’impost sense necessitat de restabliment anual. Per a això, deroga l’apartat segon de l’article únic de el Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre.
 • L’elevació de el tipus de gravamen aplicable a l’últim tram de la tarifa. És a dir, per patrimonis superiors a 10.695.996,06 euros s’aprova una pujada de l’2,5% a l’3,5%.

 

 1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

S’introdueixen les següents modificacions en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora de l’IVA:

 

5.1     Tipus de gravamen

S’incrementa de el 10% a el 21% el tipus de gravamen aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits.

 

5.2     Regles de localització de les prestacions de serveis

Es modifica l’àmbit de la clàusula de tancament per la qual es atreu la localització de determinades prestacions de serveis que s’utilitzin o explotin efectivament en el nostre territori, per tal de no aplicar aquesta regla als serveis que, d’acord amb les regles generals, s’entenguin localitzats a Canàries, Ceuta o Melilla.

 

5.3     Règim simplificat i règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca

A l’igual que en l’IRPF per al règim d’estimació objectiva, es prorroguen per 2021, amb vigència indefinida, els límits per a l’aplicació de el règim simplificat (150.000 euros) i de el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca (250.000 euros).