Amb data 29-12-2021, s’ha publicat al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 (L22/2021). A continuació, recollim les novetats principals en l’àmbit tributari i en matèria laboral i de Seguretat Social.

 

FISCAL

En matèria tributària es recullen, entre d’altres, les novetats següents:

 

IRPF:

 • Plans de pensions. Es redueix a 1.500 euros (2.000 euros el 2021) l’aportació màxima anual al pla de pensions individual que dóna dret a gaudir de reducció a l’IRPF. Això no obstant, en el cas de les aportacions a plans de pensions d’empresa, serà possible aportar fins a 10.000 euros (sense que la suma d’aportacions a plans individuals i d’empresa pugui superar els 10.000 euros). L’aportació màxima al pla de pensions del cònjuge es manté a 1.000 euros anuals.
 • Mòduls. Es prorroguen per a l’exercici 2022 els límits quantitatius que s’apliquen en exercicis anteriors per poder aplicar el règim d’estimació objectiva de l’IRPF, així com el règim simplificat de l’IVA i el règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca (REAGP).

 

IS:

 • Quota líquida mínima. A partir del 2022, les empreses amb una xifra de negocis superior a 20 milions d’euros o bé que consolidin fiscalment, en general, hauran de declarar una quota líquida mínima a l’impost sobre societats del 15% de la base imposable. En certs casos, s’han establert límits percentuals diferents (per exemple, a les empreses de constitució recent, el percentatge és del 10%, i en entitats de crèdit o hidrocarburs, del 18%).
 • Règim d’arrendament d’habitatges. La bonificació prevista al règim especial de les entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges (REAV) per a determinades rendes derivades d’aquesta activitat es redueix del 85% al ​​40%.
 • Amb efectes per als exercicis iniciats a partir de l’1-1-2022 es defineix de forma expressa allò que s’ha d’entendre per quota líquida. S’estableix que la quota líquida és el resultat de restar de la quota íntegra les bonificacions i deduccions, sense que pugui resultar negativa. A causa d’això, s’introdueix una modificació tècnica a la regulació de la deducció de pagaments a compte i del règim especial de consolidació fiscal, per adaptar-se a la nova definició.

 

IVA:

 • Mòduls. Es prorroguen per a l’exercici 2022 els límits quantitatius que s’apliquen en exercicis anteriors per poder aplicar el règim simplificat de l’IVA i el règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca (REAGP).

 

Taxes:

 • Els tipus de quantia fixa de les taxes de la Hisenda estatal s’eleven fins a la quantia que resulti de l’aplicació del coeficient 1,01 a l’import exigible durant l’any 2021.

Esdeveniments d’excepcional interès públic vigents durant el 2022:

De 1-1-2022 a 31-12-2024:

 • Pla 2030 de Suport a Esport de Base.
 • Univers Dona III.
 • Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de París 2024.
 • 100 anys de la mort de Joaquín Sorolla.
 • 20 Aniversari de Primavera Sound.
 • Centenari del naixement de Victòria dels Àngels.
 • Commemoració del 50è aniversari de la mort de l’artista espanyol Pablo Picasso.
 • 7a Conferència Mundial sobre Turisme Enològic de l’OMT 2023.
 • Bicentenari de l’Ateneu de Madrid.
 • Barcelona Equestrian Chalenge (4a Edició).
 • 200 Aniversari del Passeig de Gràcia.
 • Reconstrucció de la Piscina Històrica coberta de sats del Club Natació Barcelona.
 • Aimentaria 2022 i Hostelco 2022.
 • Barcelona Music Lab. El futur de la música.

De 1-1-2022 a 31-12-2023:

 • Centenari Federació Aragonesa de Futbol.
 • Món Voluntari 2030 / 35è Aniversari Plataforma del Voluntariat d’Espanya.

Fins a 31-12-2023:

 • Pla Decenni Milliarium Montserrat 1025-2025.
 • Torneig Davis Cup Madrid.

Fins al 31-12-2024: Tots contra el càncer.

De 14-1-2022 a 13-1-2025: Bicentenari de la Policia Nacional.

De 31-1-2022 a 30-1-2025: Caravaca de la Creu 2024. Any Jubilar.

De 16-4-2022 a 15-4-2025: Any Jubilar Lebaniego 2023-2024.

De 1-6-2022 a 31-5-2025: Any de Recerca Santiago Ramón i Caja 2022.

 

LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

 

Les principals novetats socials recollides al Projecte són les següents:

 

Pensions:

 • Revaloració. Durant el 2022, s’estableix una revaloració mitjana de les pensions igual a l’increment de l’IPC entre els mesos de desembre 2020 i novembre de 2021 que no poden superar el límit màxim fixat per a l’any 2021 (2.707,49 euros mensuals o 37.904,86) euros anuals) incrementat en el mateix percentatge que experimenti l’IPC entre els mesos de desembre de 2020 i novembre de 2021.
 • La quantia de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa s’incrementa en el 3% i queda establerta en 5.808,60 euros/any. El complement per habitatge es fixa en 525 euros/any, per al pensionista que acrediti fefaentment no tenir habitatge en propietat i tenir, com a residència habitual, un habitatge llogat.
 • Les pensions del SOVI queden establertes en 6.370,00 euros/any, o en 6.182,40 euros quan hi concorrin amb pensions de viduïtat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social.
 • Es fixen les quanties de les prestacions familiars i del complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere i queden incrementades, amb caràcter general, en un 3%.

 

Cotització RGSS:

 • El límit màxim de la base de cotització s’està bleix en 4.139,40 euros mensuals. El límit mínim queda pendent de l’aprovació de l’SMI ja que la seva quantia és equivalent a l’SMI vigent a cada moment, incrementat en un sisè.
 • Les bases màximes de cotització queden establertes per al 2022 en 4.139,40 euros mensuals o 137,98 euros diaris. Les bases mínimes, segons categories professionals i grups de cotització, s’incrementaran en el mateix percentatge que augmenti l’SMI.
 • Es mantenen els tipus de cotització fins ara vigents.

 

Bonificacions i reduccions:

 • Per obtenir reduccions, bonificacions o qualsevol benefici en la cotització a la Seguretat Social s’exigeix ​​haver complert amb les obligacions amb la Seguretat Social no només en relació amb l’ingrés de quotes i recaptació conjunta sinó també amb qualsevol altre recurs de Seguretat Social .
 • Es manté la suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral (bonus prevenció) per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2022.

 

Autònoms:

 • Activitat a temps parcial: s’ajorna novament l’aplicació de les previsions de l’Estatut del Treball Autònom, respecte dels treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial.
 • Cotització RETA: les bases de cotització es fixen en 4.139,40 euros la base màxima i 960,60 euros la base mínima. Es mantenen els tipus de cotització fixats a partir de l’1-9-2021 (1,30% per contingències professionals i 0,9% per cessament d’activitat).

 

ALTRES QÜESTIONS

Interès legal dels diners: es manté, per a l’any 2022, al 3%.

Interès de demora: es manté, per a l’any 2022, al 3,75%.

IPREM. L’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) és un índex emprat a Espanya com a referència per a la concessió d’ajuts, subvencions o subsidi d’atur. Va néixer el 2004 per substituir el Salari Mínim Interprofessional com a referència per a aquests ajuts. S’estableixen les quanties següents per a l’any 2022:

 • Diari: 19,30 euros.
 • Mensual: 579,02 euros.
 • Anual: 8.106,28 euros o 6.948,24 euros si s’exclouen expressament les pagues extres.