La LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estableix l’obligació de les empreses de 50 o més treballadors d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat com a conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes (LO 3/2007 art.45.2 i 46.2). No obstant això, aquesta obligació s’estableix de forma escalonada segons el nombre de treballadors de l’empresa:

  • empreses de 151 a 250 treballadors: han de comptar amb un pla d’igualtat des del 07-03-2020;
  • empreses de 101 a 150 treballadors: han de comptar amb plans d’igualtat des del 07-03-2021;
  • empreses de 50 a 100 treballadors: hauran de comptar amb plans d’igualtat a partir del 07-03-2022.

L’incompliment d’aquesta obligació constitueix una infracció greu sancionada amb multa de 626€ a 6250€. També es sanciona amb aquesta multa l’incompliment de l’obligació quan vingui establerta en el conveni col·lectiu aplicable a l’empresa. Si l’obligació deriva d’una sanció substitutòria d’infracció en matèria de discriminació, l’incompliment constitueix una infracció molt greu sancionada amb multa de 6.251€ a 187.515€.