S’aprova el Pla de Garantia Juvenil Plus 2021-2027 que té com a objectiu millorar la qualificació de les persones joves perquè adquireixin les competències professionals i tècniques necessàries per accedir al mercat laboral. El Pla va a servir de referència per a les entitats vinculades al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i permetrà que la UE alliberi fons de l’FSE + destinats a l’ocupació juvenil.

El Pla de Garantia Juvenil Plus 2021-2027 s’aprova amb l’objectiu, entre d’altres, de millorar l’ocupabilitat i l’emprenedoria de les persones joves i promoure la creació d’oportunitats de l’ocupació i incrementar la seva qualificació i inserció laboral, dotant-les de més competències professionals , superant la bretxa tecnològica i la segregació.

Les accions de el Pla s’estructuren en 6 eixos (orientació, formació, oportunitats d’ocupació; igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació, emprenedoria i millora de el marc institucional) i incorpora 69 mesures, entre les quals destaquen les següents:

a) Flexibilitat i agilitat de la gestió per una orientació més efectiva que permeti que les persones inscrites rebin una oferta de treball o de formació en un termini màxim de quatre mesos.

b) Emprenedoria per a persones joves afectades per la crisi sanitària impulsant ajudes per afrontar el pagament de quotes a la Seguretat Social durant sis mesos i també per a la publicitat i transformació digital del negoci a més de formació en màrqueting digital i comercialització a les persones emprenedores.

A més, el Programa emprèn amb microcrèdits permetrà obtenir finançament, sense necessitat d’avals, a persones emprenedores que no puguin accedir a un crèdit ordinari.

c) Afavorir la formació mitjançant itineraris personalitzats que prioritzin la reincorporació a l’educació reglada de les persones que hagin abandonat el sistema educatiu de manera prematura.

d) Primera experiència professional en les administracions públiques que permeti als inscrits al programa dotar-se d’experiència i accedir a una ocupació de qualitat.

e) Reincorporació a el mercat laboral de les persones joves que no busquen una feina perquè creuen que no la trobaran. Els serveis públics d’ocupació treballaran des d’una perspectiva local, mitjançant accions coordinades amb els serveis socials i de joventut per facilitar la seva integració en els serveis d’orientació, en el Sistema Nacional d’Ocupació o bé en el sistema educatiu.

f) Accions d’ocupació per a persones LGTBI. Aquest col·lectiu va disposar d’un programa pilot d’inserció sociolaboral per a incorporar mesures específiques per erradicar situacions discriminatòries.

g) Orientació i inserció laboral de persones joves migrats.

h) Persones amb discapacitat: Es va a incidir en la qualificació específica de les persones orientadores que atenguin aquest col·lectiu i es van a finançar accions que donin visibilitat a la inclusió d’aquest col·lectiu en l’ocupació i permetin sensibilitzar les empreses. A més, es va a reforçar el «Servei Pont» amb la contractació de preparadors laborals de suport per al desenvolupament d’itineraris personalitzats d’inserció per afavorir una ocupació digna, de qualitat i amb autonomia personal.

i) Orientació per a la regeneració d’espais rurals i urbans adreçada especialment a joves amb iniciativa creativa que busquin dur a terme accions amb una finalitat principalment social. Això permetrà obtenir un doble impacte: la creació d’ocupació i respondre a demanda habitacional de persones vulnerables. Les mesures que es van a adoptar són les següents:

  • successió generacional en l’àmbit rural encaminades a donar relleu generacional en ocupacions tradicionals
  • promoció d’escoles taller, tallers d’ocupació i programes mixtos d’Ocupació-Formació per incentivar la posada en valor de patrimoni històric, natural i cultural, la recuperació d’oficis i generació d’oportunitats laborals.
  • programes d’Ocupació-Formació incloent l’experiència professional en les empreses de la zona d’intervenció, amb especial atenció a la formació i l’ocupació en el marc del turisme rural.
  • programa Xarxes Taller Jove per facilitar la mobilitat dins del territori nacional en funció dels interessos de les persones joves amb una ajuda específica que permetrà millorar les seves oportunitats.

j) Oportunitats en la transició econòmica cap a l’economia circular, economia digital, energies renovables, transició ecològica i economia blava. En aquests àmbits es durà a terme un mapa d’oportunitats i necessitats en els diferents territoris, desenvolupar itineraris integrals d’ocupació amb programes de formació específics. El Pla de Garantia Juvenil Plus donarà suport l’estada de les persones joves en centres d’investigació i empreses tecnològiques.

k) Escoles professionals duals que permeti connectar la Formació Professional amb l’ocupació mitjançant una oportunitat laboral real i remunerada en empreses i un acompanyament personalitzat d’entre 12 i 18 mesos de durada.

l) Escoles de segona oportunitat que permeti incrementar les oportunitats laborals de les persones que van abandonar els seus estudis a una edat primerenca, adquirint formació en matèries clau que permetin l’accés a la formació per obtenir certificats de professionalitat.

Tots els compromisos que es derivin de l’aplicació d’aquest Pla queden condicionats a les disponibilitats pressupostàries existents en l’exercici en curs i en els exercicis següents.