Amb caràcter general, les empreses estan obligades a negociar amb els representants dels treballadors mesures per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes i eliminar les discriminacions que puguin existir en la seva organització.

A vegades, aquestes mesures hi han d´estar reflectides expressament en un pla d´ igualtat, que no és una altra cosa que un conjunt ordenat de mesures que, després de la realització de l’oportú diagnòstic de situació, han de contribuir a la consecució de les fites marcades en la matèria.

Els principals eixos que ha de tenir el pla d´igualtat són:

– la fixació dels concrets objectius

– les estratègies i pràctiques que hi han d´ adoptar-se per a la seva consecució

– l´enumeració de les concretes mesures

– l’ establiment dels sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

L’obligació d’elaborar implantar plans d´igualtat en les empreses depèn de la seva mida, essent obligatori per a les que tinguin 50 o més treballadors, però existint actualment l´aplicació transitòria d´aquesta obligació que s´implanta de forma esglaonada en funció de la mida de l´empresa:

a) A partir del 7-3-2020, les empreses de 151 a 250 treballadors.

b) A partir del 7-3-2021, les empreses de 101 a 150 treballadors.

c) A partir del 7-3-2022, les empreses de 50 a 100 treballadors.

Actualment s´està valorant la implementació per a totes les empreses independentment de la seva mida.

Amb la finalitat de reconèixer i estimular la feina de les empreses compromeses amb la igualtat es crea el distintiu «Igualtat en l´ Empresa», per a aquelles empreses que destaquen per l’aplicació de polítiques d’ igualtat de tracte i d´oportunitats en les condicions de treball, en els models d´organització i en altres àmbits, com els serveis, productes i publicitat de l´empresa (LO 3/2007 art.50; RD 1615/2009). Cada any es convoca la concessió del distintiu i s´estableixen les seves bases reguladores.

L’incompliment d´aquestes obligacions en matèria de plans i mesures d’ igualtat suposa una infracció greu sancionada amb multa econòmica de 626 a 6.250 €.