Amb l’objecte de pal·liar l’efecte perjudicial de l’increment del cost del gas i l’electricitat ocasionat per la invasió d’Ucraïna i les sancions imposades a Rússia per la seva causa, el RDL 6/2022, publicat al BOE de 30-3-2022, estableix, entre d’altres, les següents mesures de suport.

Fiscalitat

Dins d’ aquestes mesures de suport a efectes tributaris, s’ estableix el següent:

Es prorroga fins al 30-6-2022, l’aplicació en IVA del tipus reduït del 10% als consums elèctrics dels consumidors.

Es prorroga fins al 30-6-2022 el tipus mínim del 0,5% en l’Impost Especial sobre l’Electricitat i s’amplia la suspensió temporal de l’Impost del Valor de la Producció d’Energia Elèctrica al segon trimestre de l’any 2022.

La devolució de l’ Impost sobre Hidrocarburs per consum de gasoil professional passa de ser trimestral a mensual. La sol·licitud de devolució ha de ser presentada durant el mes natural següent a la finalització del mes sobre el qual se sol·licita la devolució.

Laboral

En matèria sociolaboral s’ adopten les següents mesures que entren en vigor el 31-3-2022:

Per tal d’ evitar la destrucció de l’ ocupació i del teixit empresarial, fins a 30-6-2022, les empreses beneficiàries d’ ajuts directes o les empreses que s’ acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes de l’ ET art.47 a conseqüència de les distorsions econòmiques a les empreses produïdes per la invasió d’ Ucraïna o l’ augment dels preus o costos energètics, no podran utilitzar aquestes causes per realitzar acomiadaments.

Es preveu un increment de l’ import de l’ ingrés mínim vital corresponent als mesos d’abril, maig i juny de 2022 mitjançant l’ aplicació d’ un percentatge del 15% a l’ import reconegut en cada cas.

Els contractes temporals de treball dels tripulants ucraïnesos enrolats en vaixells mercants de bandera espanyola posaran prolongar-se fins a una durada màxima de 12 mesos a petició seva. Les autoritzacions de residència temporal i treball per compte d’ altri d’ aquests tripulants s’ estendran pel període necessari amb la mera comunicació per part de l’ empresa naviliera de la prolongació del contracte.

Transport

Bonificació en carburants

Les persones i entitats que adquireixin productes energètics i additius (gasolina, gasoil, bioetanol, biodièsel…) entre 1-4-2022 i 30-6-2022, seran beneficiaris d’una bonificació de 0,20 euros sobre el preu de venda al públic.

Si els productes són adquirits a operadors subjectes a la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, la bonificació serà de 0,15 euros per litre o per quilogram, arribant amb el corresponent descompte a un mínim de 0,20 euros per litre o per quilogram en total.

Ajuts directes

S’ estableix un sistema d’ ajuts directes per a la concessió de suport financer a empreses privades i treballadors autònoms titulars d’ una autorització de transport de qualsevol de les classes VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, atenent el nombre i tipologia de vehicle adscrits a l’ autorització i que a 29-3-2022, es trobin d’ alta en el Registre d’ Empreses i Activitats de Transport. La sol·licitud d’ajut s’ha de presentar abans de 30-4-2022.

L’ import de les mateixes s’estableix en les quanties següents, amb el límit de 400.000 euros per empresa: Mercaderies pesant, Camió, MDPE 1.250; Mercaderies lleuger, Furgoneta, MDLE 500; Autobús VDE 950; Taxis. VT 300; Vehicle lloguer amb conductor,  VTC 300.

Ajornaments en el pagament de quotes SS

S’estableix la possibilitat de sol·licitar ajornaments en el pagament de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta per a les empreses i treballadors autònoms pertanyents al sector del transport (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942) podran sol·licitar ajornaments en el pagament de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, sempre no tinguin un altre ajornament en vigor.

Les quotes ajornables són per a les empreses seran les meritades entre els mesos d’abril a juliol de 2022; per als autònoms, les meritades entre maig i agost de 2022.

S’aplica un interès reduït del 0,5% (en lloc del 3,75%).

El termini d’ amortització és de 4 mesos per cada mensualitat demanada sense que pugui excedir en total de 16 mensualitats.

Sector marítim pesquer

Ajuts directes

Es concediran ajuts directes a empreses armadores de bucs pesquers, en funció dels trams de capacitat mesurats pels GT de cada vaixell.

Així mateix, es concedeix una ajuda per cobrir els costos addicionals derivats de l’ increment dels costos de producció de cada vaixell que hagin estat assumits pels armadors dels vaixells durant el període comprès entre el 24-2-2022 y 30-6-2022.

Ajornaments en el pagament de quotes SS

S’estableix l’ajornament en el pagament de les quotes del Règim especial de Treballadors del Mar (RETM) meritades entre els mesos de març a juny de 2022.

Sector agrari-ramader

Productors de llet

Es concediran ajuts directes als titulars d’ explotacions de producció de llet, en compensació per l’ increment de costos provocats per l’ augment del preu de l’ electricitat, els pinsos d’ alimentació animal i els combustibles.

Sector agrari

Se amplia en un mes l’ajornament de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta per a les empreses i treballadors autònoms pertanyents al sector agrari. D’ aquesta manera les quotes ajornables són les següents:

Empreses: les meritades entre els mesos de març a juny de 2022;

Treballadors autònoms: les meritades entre els mesos d’ abril a juliol de 2022.

Altres mesures

Avals (empreses i autònoms)

Per tal de pal·liar les tensions de liquiditat generades per l’increment dels preus de l’energia i d’altres matèries primeres, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà, fins a 31-12-2022, avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics, i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre necessitats de liquiditat o d’inversió.

Comerç minorista

Es permet que els establiments comercials limitin la quantitat d’articles que puguin ser adquirits per cada comprador, per tal d’impedir el desabastament i garantir l’accés dels consumidors en condicions equitatives.

Arrendaments

Fins al 30-6-2022, es limita l’ actualització anual de la renda dels contractes d’ arrendament d’ habitatge. L’ arrendatari pot negociar amb l’ arrendador l’ increment que s’ aplicarà en aquesta actualització anual de la renda.

L’ increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, sense que, en cas que l’ arrendador sigui un gran tenidor, pugui excedir del resultat d’ aplicar la variació anual de l’ Índex de Garantia de Competitivitat a data de l’ esmentada actualització, prenent com a mes de referència per a l’ actualització el que correspongui a l’ últim índex que estigués publicat en la data d’ actualització del contracte.

Bo social

Es prorroguen fins al 30-6-2022 els descomptes del bo social aplicables als consumidors domèstics d’energia elèctrica.

Propietat industrial

Els terminis per a la tramitació dels procediments administratius en matèria de propietat industrial es veuran ampliats per a tots aquells sol·licitants o titulars dels drets de propietat industrial concernits amb residència o seu social a Ucraïna.