En procés de divorci de matrimoni de llarga durada, la qüestió controvertida és l’establiment d’un límit temporal a la pensió compensatòria sol·licitada per l’esposa. El jutjat de primera instància fixava la pensió sense limitació temporal alguna, d’acord amb la durada de el matrimoni (33 anys), l’edat de la creditora (55 anys), la incursió residual en el món laboral durant els anys de matrimoni, amb més dedicació a la família i els fills, amb conseqüències evidents en el moment de la jubilació, i la capacitat econòmica de l’espòs.

Discrepant l’espòs de la sentència de primera instància, va interposar recurs d’apel·lació, que va resultar estimat per l’AP, limitant a 3 anys la pensió, valorant la bona salut de la dona, una edat encara allunyada de la jubilació, formació professional i antiga experiència laboral com perruquera i, per tant, amb alts indicis de probabilitat d’accedir a el mercat laboral i superar la situació de desequilibri. A més, la propera liquidació de guanys aportaria també equilibri econòmic entre les parts, a compte de les oportunes transferències econòmiques i patrimonials en benefici de tots dos.

L’esposa interposa recurs de cassació sobre la base de la conculcació de la jurisprudència sobre la possibilitat de limitar temporalment les pensions compensatòries. El TS reitera que la fixació d’un límit temporal a la pensió compensatòria exigeix ​​constatar la concurrència d’una situació d’idoneïtat que permeti el cònjuge beneficiari superar el desequilibri econòmic patit transcorregut un concret període de temps amb alts índexs de probabilitat, el que implica un judici prudent a futur, allunyat de mer futurisme o endevinació.

Per això, el TS estima el recurs, al no apreciar, seguint pautes i criteris de prudència, circumstàncies que apuntin a una alta probabilitat perquè l’esposa en el termini de 3 anys obtingui ocupació; més a contra, al trobar-se en la franja d’edat amb major nombre d’aturats de llarga durada i taxes d’atur més elevades. Tot i ser cert que la liquidació de guanys li suposarà una injecció de capital a la seva disposició, també cal tenir en compte que això portarà amb si la pèrdua de l’habitatge familiar a través de la qual satisfà les seves actuals necessitats d’habitació.