Durant l’any 2020, vostè va estar a ERTE i va percebre prestacions del SEPE superiors a les degudes. Com l’afecta en el seu IRPF?

Treballadors en ERTO. Molts treballadors que l’any passat van estar en ERTO i van rebre prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) van percebre, per error, quantitats majors a les que els corresponien. Apunt. Si es troba en aquest cas:

Si ja va tornar el cobrat de més en 2020, en l’esborrany de l’IRPF els rendiments declarats pel SEPE apareixeran per l’import net percebut (és a dir, descomptant les quantitats retornades), de manera que no hi haurà problema.

¡Atenció! Però si a 31 de desembre encara no havia tornat aquests imports, és molt possible que el SEPE declari com a rendiment totes les quantitats que li va satisfer en 2020 (sense descompte).

Devolució realitzada en 2021. En aquest últim supòsit, si ha regularitzat la seva situació en l’any 2021 i ha tornat a l’SEPE les quantitats cobrades de més, recordi modificar l’esborrany del seu IRPF i declarar només les quanties realment percebudes (descomptat el retornat). ¡Atenció! Feu el mateix en el cas que encara no hagi tornat els diners, però disposi d’una comunicació de l’SEPE que declari els cobraments percebuts en excés com indeguts.

Pendent. Si al presentar la seva declaració encara no disposa de cap comunicació de l’SEPE que invalidi les sumes cobrades en excés, ha de declarar totes les percepcions sense cap descompte i tributar per elles. Apunt. Després, quan es produeixi la invalidació indicada o torni els diners al SEPE, podrà rectificar el seu IRPF i sol·licitar que li tornin la quota satisfeta en excés.

Eviteu avançar diners. Per evitar aquesta situació i no veure obligat a avançar diners a Hisenda, contacti amb el SEPE i sol·liciti que li emetin una carta de pagament per a tornar les prestacions improcedents, o bé que li comuniquin la invalidació d’aquests cobraments. Apunt. Això li permetrà presentar el seu IRPF incloent només els rendiments reals.

Si encara no ha tornat a l’SEPE el que va cobrar de més, procuri fer-ho abans de presentar l’IRPF, o bé sol·liciti que li comuniquin les quanties cobrades en excés.