El propietari d’un local de negocis decideix arrendar-lo amb el compromís per part de l’arrendatari de fer-hi obres de condicionament. Les obres realitzades per l’arrendatari, que es lliuraran a l’arrendador a la finalització del contracte, són la contraprestació pels primers mesos del lloguer que no es cobren en diners. Davant el dubte de la tributació a l’IRPF i l’IVA, eleva consulta a la DGT qui entén que:

 

  1. Pel que fa a l’IRPF, partint que l’arrendament no es realitza com a activitat econòmica, els rendiments que es generen per l’arrendament del local constitueixen rendiments del capital immobiliari. Durant el període en què l’arrendador cedeix l’ús de l’immoble i s’estableix com a contraprestació la realització de les obres, el que es percep és una renda en espècie que té la qualificació de rendiment de capital immobiliari (LIRPF art.22).

 

Quant a la imputació temporal, en aquest cas, els rendiments del capital immobiliari s’han d’imputar al final del contracte, és a dir, en el període impositiu en què es produeixi el seu lliurament al propietari.

 

  1. En relació amb l’IVA, el propietari del local de negocis té la condició d’empresari o professional i queden subjectes a l’IVA els lliuraments de béns i prestacions de serveis que en l’exercici de la seva activitat empresarial o professional faci a TIVA.

 

L’arrendament de l’immoble es considera efectuat a títol onerós. En conseqüència, l’arrendador ha de repercutir a l’arrendatari l’IVA corresponent als mesos de carència, és a dir, els mesos en què es pacta que l’arrendatari no satisfaci la renda, encara que l’arrendatari no satisfaci la renda pactada.

 

En aquest cas, la base imposable es correspon amb l’import de les despeses de les obres d’adequació que han acordat realitzar al local (LIVA art.79).

 

La meritació es produirà quan resultin exigibles les rendes monetàries que l’arrendatari ha de satisfer durant el període de vigència del contracte. En el cas que no s’hagi determinat el moment de la seva exigibilitat, la meritació es produeix a 31 de desembre, per la part proporcional del valor de les obres realitzades per l’arrendatari en l’anomenat període de carència, des del començament fins a la data esmentada .