S’aprova l’ús general de la factura electrònica a les relacions entre empresaris i professionals. En les relacions entre particulars, determinats serveis amb independència de la facturació han d’utilitzar la factura electrònica sempre que ho hagi acceptat o sol·licitat el client.

Es modifica la Llei 56/2007 art.2 bis on es regula la utilització de la factura electrònica al sector privat.

Mitjançant aquesta modificació, s’obliga els empresaris o professionals a expedir, remetre i rebre factures electròniques en les relacions comercials amb altres empresaris i professionals.

En les relacions comercials amb particulars, amb independència del volum de facturació o nombre d’empleats, les empreses prestadores dels serveis de comunicacions, financers, subministraments, agències de viatge, transports i comerç al detall han d’expedir i remetre factures electròniques a aquells clients que han acceptat rebre-les o ho hagin sol·licitat expressament. Això no obstant, les agències de viatge, els serveis de transport i les activitats de comerç al detall només han d’utilitzar aquesta forma de facturació amb un client particular quan la contractació s’hagi dut a terme per mitjans electrònics.

L´entrada en vigor d´aquesta normativa està supeditada a:

1- L’aprovació d’un reglament. Un cop aprovat aquest, produirà els seus efectes:

  • l’any per a aquells empresaris o professionals que facturin més de 8 milions d’euros; i
  • als dos anys, per a la resta.

2- L’obtenció d’una excepció comunitària a:

  • la possibilitat d’utilitzar paper a les factures; i
  • la necessitat de demanar autorització del receptor per a l’ús de la factura electrònica.