Arran de la necessitat per realitzar la transposició en termini de les directives de la Unió Europea, i a causa del RDL 11/2018 de 31 d’agost, els informem de les novetats rellevants per a la presentació dels Comptes Anuals de l’exercici 2018.

En relació als prestadors de serveis i per a exercicis iniciats a partir de 01-01-2018:

Les persones físiques o jurídiques, exceptuades les persones físiques professionals, que prestin tots o algun dels serveis descrits a l’article 2.1.o) de la Llei 10/2010 de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, deuran cada exercici, juntament amb el dipòsit dels seus comptes anuals acompanyar un altre document que també quedarà dipositat del que resultis les dades que s’enumeren a l’apartat 7 de la disposició addicional única de l’esmentada Llei.

En el programa D2 conté un model que pot emplenar-se per a les presentacions telemàtiques o en cd d’aquest tipus de societats. Per a les presentacions en paper quan sigui una de les societats obligades a portar-ho, podrà redactar-se un document amb els punts establerts en l’apartat 7 de la Disposició addicional única de l’esmentada Llei tal com resulta del Reial Decret 11/2018.

article 2.1.o – PRESTADORS DE SERVEIS QUE HAN DE PRESENTAR EL DOCUMENT

Les persones que amb caràcter professional i conforme a la normativa específica que en cada cas sigui aplicable prestin els següents serveis per compte de tercers: constituir societats o altres persones jurídiques; exercir funcions d’adreça o de secretaris no consellers de consell d’administració o d’assessoria externa d’una societat, soci d’una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi les esmentades funcions; facilitar un domicili social o una adreça comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre instrument o persona jurídics; exercir funcions de fiduciari en un fideicomiso (trust) o instrument jurídic similar o disposar que una altra persona exerceixi les esmentades funcions; o exercir funcions d’accionista per compte d’una altra persona, excepte les societats que cotitzin en un mercat regulat de la Unió Europea i que estiguin subjectes a requisits d’informació d’acord amb el Dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que garanteixin l’adequada transparència de la informació sobre la propietat, o disposar que una altra persona exerceixi les esmentades funcions.

apartat 7  – CONTINGUT DEL DOCUMENT SOBRE SERVEIS A TERCERS SRA

Les persones físiques o jurídiques a les quals els sigui aplicable aquesta disposició addicional, amb l’excepció de les persones físiques professionals, hauran cada exercici, juntament amb el dipòsit dels seus comptes anuals en el Registre Mercantil competent, afegir un document per al seu dipòsit del que resultin les següents dades:

a) Els tipus de serveis prestats d’entre els establerts en l’article 2.1.o) d’aquesta llei.

b) Àmbit territorial on opera, indicant municipi o municipis i províncies.

c) Prestació d’aquest tipus de serveis a no residents en l’exercici que es tracti.

d) Volum facturat pels serveis especificats en l’apartat a) en l’exercici i en el precedent, si l’activitat de prestadors de serveis a societats no fos única i exclusiva. Si no pogués quantificar-se s’indicarà així expressament.
i) Nombre d’operacions realitzades de les compreses en l’esmentat article 2.1.o), distinguint la classe o naturalesa de la mateixa. Si no s’hagués realitzat operació alguna s’indicarà així expressament.

Poden trobar aquesta informació i una altra addicional en la pàgina web del Registre Mercantil de Barcelona. Si tenen algun dubte sobre les novetats introduïdes no dubtin a contactar amb nosaltres.

Departament Fiscal IMB Grup