S’ha publicat la DRL 2/2021 que, juntament amb el conveni de defensa laboral, signat pel Govern i els agents socials, inclou les següents novetats:

Ampliació d’ERTEs (RDL 2/2021 art.1 i disp. 1a):

a) Ampliació automàtica d’ERTEs per força major fins al 31-5-2021.

b) Ampliació automàtica d’ERTES per impediment d’activitat fins al 31-5-2021, sense necessitat de tramitar un nou ERTE. A partir de l’1-2-2021 i durant els períodes de tancament, es prevenen exempcions en funció del nombre de treballadors del personal a 29-2-2020.

c) Ampliació automàtica d’ERTES per limitació d’activitat fins al 31-5-2021, també, sense necessitat de tramitar un nou ERTE. A partir de l’1-2-2021 i durant els períodes de tancament, es prevenen exempcions en funció del nombre de treballadors del personal a 29-2-2020.

d) ERTES ETOP: Fins al 31-5-2021 es manté la regulació d’ETOP ERTES establerta pel RDL 30/2020 art.3. Les especialitats inclouen que s’espera que el seu tractament es pugui iniciar mentre hi ha vigent un ERTE de força major.

e) Empreses amb una elevada taxa de cobertura per ERTE i una tarifa d’activitat reduïda. Es proporcionen exempcions per a les empreses pertanyents a aquests sectors. S’inclou una nova llista d’activitats que afegeix noves llesques i elimina altres. La norma inclou exempcions a les societats cotitzades.

Tramitació de nous ERTES (RDL 2/2021 art.2):

Regula la possibilitat de tramitar nous ERTES de limitació o impediment d’activitat i el pas d’ERTE de limitació a impediment o viceversa. Ambdós ERTES poden rebre l’exempció de bonificació.

Normes i limitacions empresarials (RDL 2/2021 art.3):

Es mantenen les limitacions regulades en el RDL 30/2020, inclosa la clàusula de salvaguarda laboral que obliga les empreses que han rebut exempcions de quota per mantenir l’ocupació en un termini de 6 mesos.

També es mantenen les mesures de protecció laboral fins al 31-5-2021, entre elles l’anomenat “acomiadament prohibit”.

Protecció de l’atur (RDL 2/2021 art.4):

La protecció de l’atur per als treballadors afectats per ERTE derivats de la COVID-19 s’amplia fins al 31-5-2021. Fins aleshores, es pot accedir a la prestació per desocupació sense necessitat d’acreditar la deficiència mínima i sense consumir prestacions futures.

La pròrroga també s’aplica a prestacions extraordinàries per a treballadors fixos discontinus i professionals taurins i culturals. També es prenen mesures per a la tramitació telemàtica de les prestacions per desocupació.

Mesures per a autònoms (RDL 1/2021 art. 5, 6, 7, 8, disp. 6a, disp. trans. 2a i disp. trans. 4a):

Les següents mesures extraordinàries per al cessament d’activitat de protecció d’autònoms establertes per fer front a la crisi del COVID-19 s’amplien fins al 31-5-2021:

 • cessament extraordinari de l’activitat a favor d’autònoms obligats a suspendre íntegrament les seves activitats en virtut de la decisió adoptada per l’autoritat competent.
 • cessament extraordinari de la prestació empresarial als autònoms que no es vegin afectats pel tancament de les seves activitats veuen reduïts els seus ingressos i no tenen accés al cessament ordinari o extraordinari de l’activitat.
 • cessament d’activitat compatible amb l’autoocupació.
 • cessament extraordinari de l’activitat dels treballadors de temporada que estiguin actius durant almenys tres mesos en el primer semestre de l’any.

A més, se suspèn l’increment dels tipus de cotització fixats per al 2021 per a contingències professionals i cessament d’activitat dels autònoms inclosos en el RETA o el RETM. A partir de l’1-2-2021 les tarifes actuals s’aplicaran al 31-12-2020.

Pla MECUIDA (RDL 1/2021 disp. adic.3a):

La norma torna a prorrogar el pla MECUIDA.  Aquesta vegada fins al 31-5-2020.

Jubilació: pròrroga de la clàusula de salvaguarda (RDL 1/2021 disposició final 5):

La clàusula de salvaguarda de la jubilació s’amplia fins a l’1-1-2022, per a la qual es modifica la LGSS. trans.   4.5. Amplia la possibilitat d’aplicar les condicions de jubilació anteriors a L 27/2011 a determinats col·lectius de treballadors.

 Sistema de Garantia Juvenil (RDL 1/2021 Final 3ª Disponible):

L 18/2014, amb mesures urgents de creixement, competitivitat i eficiència, es modifica perquè els menors no acompanyats accedeixin a l’atenció en el si del Sistema Nacional de Garantia Juvenil per a menors no acompanyats. Amb aquesta finalitat, es facilita la inscripció en el Sistema mitjançant el reconeixement de la qualificació per treballar, encara que no hagi obtingut el permís de residència temporal, sempre que es justifiqui mitjançant una acreditació dels Serveis de Protecció a la Infància de la Comunitat Autònoma que justifiqui individualment l’accés, mitjançant inscripció, a activitats o programes d’educació o formació.

A més, s’amplia l’atenció als joves afectats per l’ARTE fent més flexible l’exigència de no treballar el dia natural anterior perquè el jove pugui rebre qualsevol atenció educativa/formada en virtut de la Garantia Juvenil.

Modificació del dispositiu final LISOS (RDL 1/2021 4a):

El procediment administratiu s’adapta a les noves tecnologies, permetent la possibilitat d’iniciar-lo mitjançant l’extensió d’actes automatitzats d’infracció, és a dir, sense la intervenció directa del funcionari en funcions en la seva emissió i, en tot cas, sense reduir les garanties legals dels administrats.

Altres notícies incloses:

(a) S’inclou una referència a la Comissió tripartita de seguiment laboral, complint-se periòdicament cada 15 dies des de l’entrada en vigor d’aquesta norma, després d’una convocatòria enviada a aquest efecte pel Ministeri de Treball i Economia Social i, de manera extraordinària, a petició de tres de les quatre organitzacions que són membres d’aquesta norma(RDL 2/2021 disp. 2a). Així mateix, el RDL fa referència a la Comissió de seguiment de les mesures de suport a la recuperació de l’activitat dels autònoms en l’àmbit de la Seguretat Social per al seguiment de les mesures incloses en aquest RDL (RDL 2/2021 disp. 6a).

b) Pròrroga de la base mínima de cotització a la Seguretat Social aplicable durant el 2021, que serà la vigent el 31 de desembre de 2019 (RDL 2/2021 previst. 5).

c) La suspensió temporal de l’obligació d’acreditar la recerca activa d’ocupació per accedir al programa d’inserció de rendes actives i la prestació extraordinària d’atur (RDL 2/2021 prevista en 4a) s’ampliarà fins al 31-5-2021.

d) Modificació de la LGSS (RDL 2/2021 final 5a). Es dona nova redacció a diversos articles de la LGSS:

 • Art.40: Es  modifica l’obligació de transferir o comunicar dades a l’Administració de la Seguretat Social per complir, principalment, les funcions de caràcter recaptant, ampliant aquesta obligació a la provisió de dades, informes o antecedents que permetin l’acompliment de les seves funcions en relació amb qualsevol de les altres competències i, en particular, en matèria de liquidació i control de l’aportació. És necessari permetre l’accés a la informació mitjançant l’ús de plataformes d’intermediació de dades i el seu ús mitjançant tècniques analítiques de processament de la informació. Així mateix, s’ha habilitat el marc legal per cobrir els convenis estadístics de col·laboració d’intercanvi de dades i la necessitat de col·laboració TGSS amb altres administracions públiques per obtenir mútuament dades dels seus registres administratius per al tractament estadístic.
 • Article 71.1 i 3: Es modifica el reglament de la prestació d’informació a les entitats gestores de la Seguretat Social. Regula la possibilitat d’accedir a la història clínica per avaluar la situació de discapacitat d’un treballador, permetent als inspectors mèdics fer les seves avaluacions sense citar el treballador per al reconeixement presencial, en els casos en què considerin que la informació continguda en la història clínica la fa innecessària. Aquesta mateixa capacitat està regulada per a la inspecció dels serveis públics de salut. S’inclou l’accés als registres clínics de determinats treballadors inclosos en el Règim Especial del Mar.
 • Art.77.1: Es permet el tractament i cessió de dades per part d’entitats i serveis comuns de gestió de la Seguretat Social a altres Administracions Públiques, en la mesura que sigui necessari per a l’acompliment de les seves funcions.
 • Art.129: Es dóna una nova redacció per actualitzar la seva regulació i ampliar les seves previsions sobre l’autenticació dels interessats i l’ús de signatures en els procediments de l’Administració de la Seguretat Social i el SEPE.
 • Art.130: S’amplien les previsions sobre gestió automatitzada en els procediments de gestió tant de la protecció de l’atur previstos en el títol III com de la resta de prestacions del sistema de la Seguretat Social, excloent-ne les pensions no contribuïdes, als procediments d’afiliació, cotització i recaptació. També es regula que la determinació dels termes i condicions per a l’ús d’altres mitjans per acreditar la identitat dels interessats s’articularà mitjançant una resolució de la Secretaria d’Estat de Seguretat Social i Pensions. No obstant això, fins que no es doni la resolució, l’Administració de la Seguretat Social podrà dur a terme la verificació de la identitat dels interessats en els procediments gestionats per ella mitjançant el contrast de les dades o informacions que hi treballen i que es puguin dur a terme per mitjans no presencials.
 • Dispositiu nou. Adic. 33a: Es modifica la competència territorial dels òrgans provincials de les entitats i serveis comuns de gestió de la Seguretat Social perquè les seves direccions provincials i unitats dependents actuïn en àrees diferents de la de la seva demarcació provincial, d’acord amb els termes i condicions determinats pel seu màxim òrgan de gestió.
 • Dispositiu nou. Adic. 34a: Dóna caràcter permanent a la qualificació que durant l’estat d’alarma es va concedir als autoritzats per actuar a través del Sistema RED. Aquest possibilitació s’estén per facilitar a l’Administració de la Seguretat Social, a través del Sistema RED i amb el consentiment autoritzat dels interessats, el telèfon mòbil dels treballadors o assimilats que provoquin l’alta en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social, amb la finalitat de millorar el seu accés a la Seguretat Social a través d’un mitjà de fàcil accés, segur i d’ús comú per als ciutadans que els impedeixin traslladar-se a les oficines de l’Administració de la Seguretat Social.
 • Dispositiu nou. Adic. 34: És obligatori incloure en els convenis que INSS entra en les comunitats autònomes i, si escau, amb INGESA, objectius específics relacionats amb l’accés electrònic a la història clínica dels treballadors (LGSS art.71.3), així com l’intercanvi d’informació i el seguiment d’aquests accessos.