El passat 20 de maig va entrar en vigor la nova normativa de subjecció de la càrrega en el camió que afecta a la cadena de logística de subministrament de la mercaderia. El Reial decret 563/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les inspeccions tècniques en carretera de vehicles que circulin en territori estableix els procediments d’inspecció, els sistemes de classificació de riscos i la llista de possibles incidències. El RD no aclareix el règim de responsabilitat que s’aplicarà davant una estiba defectuosa quan existeixen interessos contraposats entre l’empresa carregadora, coneixedora de les característiques i necessitats de la mercaderia que es carrega i estiba, i els transportistes. Tingui’s en compte que en el règim de càrrega completa correspon a l’usuari carregador l’operació de col·locar la mercaderia de manera adequada i segura dins del camió. L’estiba defectuosa realitzada pel carregador exoneraria de responsabilitat al transportista en un supòsit de danys a la mercaderia transportada. Diferent solució s’aplica respecte a la càrrega fraccionada o paqueteria en aquest cas l’operació de càrrega i estiba correspon al transportista.

 

Reial Decret 563/2017 – BOE nº 137 09/06/2017

Àrea de Dret Marítim, Transport i Logística Comerç Internacional i Duanes de IMBGrup