S’ aprova una nova llei en matèria de telecomunicacions, amb l’ objecte de dotar el sector d’ una regulació general, incloent-hi la instal.lació i explotació de les xarxes de comunicacions electròniques, la prestació dels serveis de comunicacions electròniques, els seus recursos i serveis associats, els equips radioelèctrics i els equips terminals de telecomunicació.

El principal objectiu de la llei és el foment de la inversió en xarxes de molt alta capacitat, introduint figures com la dels estudis geogràfics o la coinversió. Amb aquest objectiu, es garanteix la utilització compartida del domini públic o la propietat privada, l’ ús compartit de les infraestructures i recursos associats i la utilització compartida dels trams finals de les xarxes d’ accés.

La llei és d’ aplicació al domini públic radioelèctric utilitzat per part de totes les xarxes de comunicacions electròniques, ja siguin públiques o no, i amb independència del servei que en faci ús.

S’ exclouen expressament del seu àmbit d’ aplicació els serveis de comunicació audiovisual, els serveis d’ intercanvi de vídeos a través de plataforma, els continguts audiovisuals transmesos a través de les xarxes, el règim bàsic dels mitjans de comunicació social de naturalesa audiovisual, els serveis que subministrin continguts transmesos mitjançant xarxes i serveis de comunicacions electròniques,  les activitats que consisteixin en l’ exercici del control editorial sobre aquests continguts i els serveis de la societat de la informació, mentre no siguin així mateix serveis de comunicacions electròniques.

Entre altres novetats, en matèria de domini públic radioelèctric, s’ estableixen mesures per facilitar l’ ús compartit de l’ espectre radioelèctric per operadors, evitant restriccions indegudes a la implantació de punts d’ accés sense fil per a petites àrees; s’ amplien fins a 20 i 40 anys els terminis de durada mínims i màxims de les concessions d’ ús privatiu del domini públic radioelèctric amb limitació de nombre, de manera que aquestes concessions tindran una durada mínima de vint anys i podran tenir una durada màxima, si s’ atorga el termini màxim de pròrroga, de fins a quaranta anys.

Pel que fa a la protecció dels drets dels usuaris finals dels serveis de telecomunicacions, es reforcen les obligacions de transparència i es regulen els contractes empaquetats.

Es revisa la normativa sobre accés i anàlisi de mercat, s’ actualitza la normativa sobre servei universal de telecomunicacions i s’ introdueixen mesures en matèria de seguretat destinades a gestionar els nous riscos als quals es veuen sotmesos les xarxes i els serveis.

S’incorpora a la llei la classificació dels serveis de comunicacions electròniques continguda en el Codi Europeu de les Comunicacions Electròniques, distingint entre serveis d’accés a internet, serveis de comunicacions interpersonals i serveis consistents, en la seva totalitat o principalment, en el transport de senyals -com els serveis de transmissió utilitzats per a la prestació de serveis màquina a màquina i per a la radiodifusió-.

S’aprova igualment la LO 5/2022, mitjançant la qual es modifica la LOPJ, per atribuir competència a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem sobre la sol·licitud del Govern per a la convalidació o revocació dels acords d’assumpció o intervenció de la gestió directa del servei o els d’intervenció o explotació de xarxes (prevista en la L 11/2022 art.4).

Ambdues normes entren en vigor el 30-6-2022, llevat de l’ article 66.1.b, que preveu el dret dels usuaris finals a no rebre trucades no desitjades amb finalitats de comunicació comercial, que entra en vigor en el termini d’ un any.