Presentació fora de termini de declaració de l’IS amb compensació de bases imposables negatives

En una inspecció es regularitza la situació d’una empresa al considerar que no pot compensar bases imposables negatives a l’haver presentat la declaració de l’IS de l’exercici 2015 de manera espontània fora de termini.

Com l’empresa entén que sí que té dret a compensar les bases imposables negatives, interposa reclamació econòmic-administrativa davant el TEAR Cantàbria, que desestima la seva pretensió, i posteriorment recurs contenciós-administratiu davant el TSJ Cantàbria.

Aquest tribunal li dona la raó en base als següents arguments:

a) No s’han tingut en compte les circumstàncies concretes de el cas, ja que hi ha una autoliquidació que, si bé es produeix tot just uns dies després del termini previst per la llei, no deixa de presentar-se amb la intenció d’aplicar la compensació. La resolució impugnada es limita a transcriure els arguments del TEAC 14-5-19RG 6054/17.

b) La presentació extemporània de la declaració de l’IS es considera infracció tributària, que té aparellada una sanció de multa, no la pèrdua de beneficis, exempcions, facultats o opcions recollides en l’autoliquidació.

Com l’Administració va comptar des del primer moment amb els elements necessaris per a la liquidació i compensació preteses, les xifres no qüestiona, les conseqüències preteses per l’Administració no són ajustades a dret, ja que apel·la a un formalisme l’incompliment té conseqüències, però no les preteses per l’Administració.

c) La normativa general tributària estableix que les opcions no poden rectificar posteriorment a aquest moment, llevat que la rectificació es presenti en el període reglamentari de declaració (LGT art.119.3), però en aquest cas no es tracta d’una rectificació.

Així, tot i que la normativa de l’IS exigeix ​​la presentació en termini per a l’efectivitat de la compensació de bases imposables negatives, hi ha altres conseqüències concretades per Llei per a aquest incompliment.