Es publica en el DOUE el Reglament d’Execució (UE) Nº 1101/2014 de la Comissió, de 16 d’octubre, pel que es modifica l’annex I del Reglament (CEE) Nº 2658/87 del Consell, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i l’aranzel duaner comú, a fi d’actualitzar la NC de mercaderies i que entrarà en vigor el pròxim dia 1 de gener de 2015.

Enllaç al Reglament nº 1101/2014