OM HAC/277/2019, BOE 13-3-19

S’aproven els nous models de declaració, que han d’utilitzar tant els contribuents obligats a declarar en l’exercici 2018, per un o per tots dos impostos, com aquells contribuents de l’IRPF no obligats a declarar que sol·licitin la devolució derivada de la normativa d’aquest impost que, si escau, els correspongui.

Impost de la Renda de les Persones Físiques
Normes per a la presentació de la declaració exercici 2018
 1. Terminis de presentació. Qualsevol que sigui el resultat de la declaració, són els següents:
  • En general: entre els dies 2 d’abril i 1 de juliol de 2019, tots dos inclusivament.
  • En el cas de domiciliació bancària de les declaracions: des del 2 d’abril fins al 26 de juny de 2019, tots dos inclusivament; excepte que s’opti per domiciliar únicament el segon termini, en aquest cas el termini és fins a l’1 de juliol de 2019 inclusivament.
 1. Models que s’aproven:
  • Model D-100. Declaració de l´IRPF.
  • Model 100. Documents d’ingrés o devolució de la declaració de l’IRPF.
  • Model 102. Document d’ingrés del segon termini de la declaració de l’IRPF.
 1. Respecte a la presentació de la declaració, desapareix la possibilitat d’obtenir la declaració i els seus corresponents documents d’ingrés o devolució en paper imprès generat a través del Servei de tramitació de l’esborrador/declaració de la AEAT. En el seu lloc, la declaració ha de presentar-se per mitjans electrònics a través d’internet;
  • En la seu electrònica de la AEAT.
  • A través del telèfon.
  • En les oficines de la AEAT prèvia sol·licitud de cita, així com en les oficines habilitades per les CCAA, ciutats amb Estatut d’Autonomia i EELL per a la confirmació de l’esborrany de declaració.

En aquest sentit, si la declaració és a ingressar, el contribuent pot domiciliar l’ingrés, ingressar obtenint un NRC de la seva entitat bancària o bé efectuar el pagament a través d’un document per a l’ingrés en una entitat col·laboradora que ha d’imprimir i procedir a efectuar aquest ingrés.

 1. Respecte al model de declaració, s’adapta a les novetats legislatives d’aquest exercici 2018, destacant:
  • La creació dins de l’apartat «Rendiments d’activitats econòmiques en estimació directa», de dues noves caselles per a identificar les despeses per subministraments com fiscalment deduïbles.
  • La deducció a unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu.
  • Les modificacions necessàries en els annexos referits a les deduccions autonòmiques per a recollir les vigents per a l’exercici 2018.
Esborrany de la declaració exercici 2018

Des del 2-4-2019, els contribuents poden obtenir  l’esborrany i les dades fiscals de la declaració de l’IRPF per mitjans telemàtics en la seu electrònica de la AEAT, en el Servei de tramitació de l’esborrador/declaració, al qual es pot accedir a través del portal de l’Agència Tributària en Internet o bé directament en la Seu Electrònica de la AEAT.​

Tots els contribuents, qualsevol que sigui la naturalesa de les rendes obtingudes, poden obtenir, confirmar, presentar i modificar el seu esborrany de declaració de l’IRPF a través del Servei de tramitació de l’esborrador/declaració (RentaWEB), després d’aportar, si escau, determinada informació que els és sol·licitada a aquest efecte, o una altra informació que el contribuent pogués incorporar. Per a l’accés és necessari utilitzar algun dels següents sistemes d’identificació: certificat electrònic reconegut, «Cl@ve PIN», o número de referència.

Nota: com a conseqüència de la desaparició de la possibilitat d’obtenir la declaració i els seus corresponents documents d’ingrés o devolució en paper imprès, es modifica la OM HAP/2194/2013 per a reflectir aquest canvi.

Impost sobre el Patrimoni
Declaració de l’IP de l’exercici 2018
 1. Terminis de presentació:
  • En general: entre els dies 2 d’abril i 1 de juliol de 2019, tots dos inclusivament.
  • En el cas de domiciliació bancària de les declaracions: des del 2 d’abril fins al 26 de juny de 2019, tots dos inclusivament.
 1. Models que s’aproven:
  • Model D-714. Declaració d´IP. Exercici 2018.
  • Model 714. Impost sobre el Patrimoni 2018. Document d´ingrés.
 2. El model reprodueix la mateixa estructura de continguts de la declaració del excercici 2017, i manté la presentació eelectrònica a través d’Internet, com a forma de presentació exclusiva, utilitzant:
  • Certificats electrònics reconeguts;
  • El sistema «Cl@ve PIN»; o
  • Consignant el NIF de l’obligat o obligats tributaris i el número de referència de l’esborrany o de les dades fiscals.
 1. Igual que en exercicis anteriors, es manté l’exigència que els subjectes passius que presentin declaració per l’IP han d’utilitzar la via electrònica o, si escau, la via telefònica, per a la presentació de la declaració de l’IRPF o per a la confirmació de l’esborrany.

Si necessita més informació sobre com afecten aquestes modificacions o necessita ajuda per a tramitar la seva declaració no dubti a contactar amb nosaltres.

Departament Fiscal IMB Grup