Les principals novetats introduïdes per la L 11/2021 en matèria d’IRPF són les següents:

 

  1. Reducció per arrendament d’immobles destinats a habitatge

Amb efectes a partir de 11-7-21, en els arrendaments d’immobles destinats a habitatge, la reducció només s’aplica sobre els rendiments nets positius que hagin estat calculats pel contribuent en una autoliquidació presentada abans que s’hagi iniciat un procediment de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que inclogui en el seu objecte la comprovació de tals rendiments.

La reducció no s’aplica respecte de la part dels rendiments nets positius derivada d’ingressos no inclosos o de despeses indegudament deduïdes en l’autoliquidació del contribuent i que es regularitzin en algun dels procediments abans assenyalats, fins i tot quan aquestes circumstàncies hagin estat declarades o acceptades pel contribuent durant la tramitació del procediment.

 

  1. Assegurances de vida en què el prenedor assumeix el risc de la inversió

Amb efectes a partir de 2021.07.13, s’adapten els requisits exigibles perquè no sigui aplicable la regla especial d’imputació temporal per a aquest tipus d’assegurances, en concordança amb les últimes modificacions normatives aplicables a les entitats asseguradores.

Amb caràcter general, en les assegurances de vida en què el prenedor assumeix el risc de la inversió, s’aplica una regla especial d’imputació temporal dels rendiments de capital mobiliari, d’acord amb la qual s’han d’imputar com a tals rendiments en cada període impositiu la diferència entre el valor liquidatiu dels actius afectes a la pòlissa al final i al començament de el període impositiu. L’import imputat minora el rendiment derivat de la percepció de quantitats en aquests contractes.

No obstant això, la regla anterior no s’aplica, entre d’altres supòsits, en aquells contractes en què les provisions matemàtiques estiguin invertides en:

a) Accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva, predeterminades en els contractes, sempre que es tracti d’institucions d’inversió col·lectiva adaptades a la LIIC o emparades per la Directiva 009/65/ CEE.

b) Conjunts d’actius reflectits de forma separada en el balanç de l’entitat asseguradora, sempre que, entre altres requisits, es compleixi que la inversió de les provisions de cada conjunt d’actius s’efectuï en actius que compleixin les normes establertes en el RD 1060 / 2015 art.89, sense que en cap cas es pugui tractar de béns immobles o drets reals immobiliaris.

 

  1. Adquisició de béns mitjançant contractes o pactes successoris

Amb efectes a partir de 11-7-21, l’adquirent d’un bé a través d’un contracte o pacte successori es subroga en el valor i data d’adquisició que dit bé tenia al causant, sempre que aquest es transmeti abans del transcurs de cinc anys des de la celebració del pacte successori o de la mort del causant, si fos anterior.

En el supòsit d’adquisicions o transmissions a títol lucratiu, a efectes de la determinació dels valors d’adquisició o de transmissió, es pren per import real dels valors respectius aquells que resultin de l’aplicació de les normes de l’ISD, sense que puguin excedir de la valor de mercat.

No obstant això, per a les transmissions de béns efectuades amb posterioritat a 11-7-21 que hagin estat adquirits de forma lucrativa per causa de mort en virtut de contractes o pactes successoris amb efectes de present, el beneficiari dels mateixos que transmeti abans del transcurs de cinc anys des de la celebració del pacte successori o de la mort del causant, si fos anterior, els béns adquirits, se subrogarà en la posició d’aquest, respecte a el valor i data d’adquisició d’aquells, quan aquest valor sigui inferior a l’assenyalat a l’ paràgraf anterior.

Amb aquesta mesura, s’impedeix una actualització dels valors i dates d’adquisició de l’element adquirit que provocaria una menor tributació que si el bé hagués estat transmès directament a un tercer pel titular original.

 

  1. Novetats sobre fons i societats d’inversió cotitzats

Amb efectes a partir de l’2022.01.01, s’estenen a les institucions d’inversió col·lectiva (IIC) cotitzades que cotitzin en borsa estrangera el tractament de les que cotitzen en borsa espanyola respecte a la no aplicabilitat el règim de diferiment.

Des de la data assenyalada, el règim d’ajornament no s’aplicarà quan el reemborsament o transmissió o, si s’escau, la subscripció o adquisició, tingui per objecte participacions o accions en IIC anàlogues als fons d’inversió cotitzats o SICAC índex cotitzades que preveu l’ RD 1082/2012 art.79, qualsevol que sigui el mercat regulat o sistema multilateral de negociació en què cotitzin i la composició de l’índex que reprodueixin, repliquin o prenguin com a referència.

L’anterior no s’aplicarà a les participacions o accions de les IIC assenyalades adquirides pel contribuent amb anterioritat a 2022.01.01 i no cotitzades en borsa de valors espanyola, sempre que l’import del reemborsament o transmissió no es destini a l’adquisició de accions o participacions d’IIC d’aquesta mateixa naturalesa.

 

  1. Noves obligacions d’informació

Amb efectes a partir de 11-7-21, s’estableixen dues noves obligacions informatives referides a la tinença i operativa amb monedes virtuals.

Des de la data assenyalada, les persones i entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger, estan obligades a subministrar a l’Administració tributària la següent informació, en els termes que s’estableixin per reglament:

a) Quan proporcionin serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, ja es presti aquest servei amb caràcter principal o en connexió amb una altra activitat: informació sobre la totalitat de les monedes virtuals que mantinguin custodiades .

La informació a subministrar és la relativa a saldos en cada moneda virtual diferent i, si escau, en diners de curs legal, així com la identificació dels titulars, autoritzats o beneficiaris d’aquests saldos.

b) Quan proporcionin serveis de canvi entre monedes virtuals i diners de curs legal o entre diferents monedes virtuals, o intermedien de qualsevol forma en la realització d’aquestes operacions, o proporcionin serveis per salvaguardar claus criptogràfiques en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals: informació sobre les operacions d’adquisició, transmissió, permuta i transferència, relatives a monedes virtuals, així com els cobraments i pagaments realitzats en aquestes monedes, en què intervinguin o intervinguin, presentant relació nominal de subjectes intervinents amb indicació del seu domicili i número d’identificació fiscal, classe i nombre de monedes virtuals, així com preu i data de l’operació.

Aquesta obligació s’estén a les persones i entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger, que realitzin ofertes inicials de noves monedes virtuals, respecte de les que lliurin a canvi d’aportació d’altres monedes virtuals o de diners de curs legal.

 

  1. Imputació de rendes en el règim especial de transparència fiscal internacional

Amb efectes des de l’2021.07.11, s’introdueixen les següents modificacions en relació amb el règim de transparència fiscal internacional.

a) Com es venia fent fins ara, els contribuents han d’imputar la renda total obtinguda per l’entitat no resident en territori espanyol o l’establiment permanent, quan aquests no disposin de la corresponent organització de mitjans materials i personals per a la seva obtenció, fins i tot si les operacions tenen caràcter recurrent. Però a partir d’ara, s’elimina la regla particular per al cas de dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de participacions, que es remetia, en tot cas, al que disposa la LIRPF art.91.4, atès que ara aquestes disposicions han estat suprimides.

b) S’inclouen entre les rendes imputables rendes positives que provinguin de fonts com a activitats d’assegurances, creditícies, operacions d’arrendament financer i altres activitats financeres o operacions sobre béns i serveis realitzats amb persones o entitats vinculades, en què l’entitat no resident o establiment afegeix un valor econòmic escàs o nul.

c) Respecte a la imputació de les rendes positives que provinguin d’activitats creditícies, financeres, asseguradores i de prestació de serveis realitzades amb persones o entitats residents en territori espanyol i vinculades, que determinin despeses fiscalment deduïbles en aquestes persones o entitats residents, modifica l’ percentatge que suposa que aquestes rendes positives no s’incloguin.

d) Se suprimeix la regla segons la qual no s’imputaven les rendes previstes en la LIRPF art.91.3.b) i e) redacció original en el supòsit de valors derivats de la participació en el capital o en els fons propis d’entitats que atorguin, a el menys, el 5% del capital d’una entitat i es posseeixin durant un termini mínim d’un any, amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació.

e) Fins ara, la regulació d’aquest règim que preveu la LIRPF no era d’aplicació quan l’entitat no resident era resident en un altre Estat membre de la UE, sempre que el contribuent acredités que la seva constitució i operativa responia a motius econòmics vàlids i que realitzava activitats econòmiques o es tractava d’una IIC que regula la Dir 2009/65 / CE diferents de les que preveu la LIS art.54 o al LIRPF art.95, constituïda i domiciliada en algun Estat membre de la UE.

Ara, la regulació prevista en la LIRPF no és aplicable quan l’entitat no resident o l’establiment permanent sigui resident o se situï en un altre Estat membre de la Unió Europea o formi part de l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu. A més, se suprimeix la referència a l’acreditació que la constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids.

f) Se substitueixen les referències als paradisos fiscals o països de nul·la tributació per altres a les jurisdiccions no cooperatives.