El RDL 8/2021 estableix mesures extraordinàries aplicables a les comunitats de propietaris i als arrendaments d’habitatge després de la finalització de l’estat d’alarma declarat pel RD 926/2020.

a) Comunitats de propietaris.

Queden suspeses fins el 31-12-2021 les següents obligacions.

– convocar i celebrar la junta de propietaris;

– aprovar el pla d’ingressos i despeses previsibles, els comptes corresponents i el pressupost anual.

També fins 31-12-2021 o fins a la celebració de la junta corresponent, s’entenen prorrogats l’últim pressupost anual aprovat i els nomenaments dels òrgans de govern. Aquesta pròrroga s’estableix fins i tot, encara que a l’entrada en vigor de la norma (9-5-2021) hagi expirat el termini legal o estatutàriament establert.

De forma excepcional es preveu que durant aquest període la junta de propietaris es pot reunir si és necessària l’adopció d’un acord que no pugui demorar-se fins 2022. Aquesta convocatòria excepcional la podrà realitzar:

– el president;

– la quarta part dels propietaris;

– un nombre de propietaris que representin el menys el 25% de les quotes de participació.

Els acords que no poden demorar inclouen, en tot cas, els referents a obres, actuacions i instal·lacions necessàries per garantir ajustos raonables en matèria d’accessibilitat universal que requereixin acord de la junta (LPH art.10.1.b)

Aquesta junta pot celebrar-se:

– per videoconferència o conferència telefònica múltiple;

– de forma presencial quan es garanteixin les mesures de seguretat en cada moment aplicables.

Per a la seva celebració per videoconferència o conferència telefònica múltiple és necessari que:

– tots els propietaris disposin dels mitjans necessaris; i

– el secretari reconegui la identitat dels propietaris assistents i així ho expressi en l’acta.

L’acord s’entén adoptat en el domicili en el qual es trobi el secretari.

També és possible l’adopció d’aquests acords sense celebració de junta mitjançant l’emissió de vot per correu postal o comunicació telemàtica, sempre que es compleixin les degudes garanties de participació de tots els propietaris, identitat del remitent i de recepció de la comunicació.

El president de la comunitat de sol·licitarà el vot a tots els propietaris mitjançant escrit en el qual es farà constar:

– data,

– objecte de la votació, que haurà d’expressar-se de manera clara,

– adreça o adreces habilitades per a l’enviament del vot, i

– termini per emetre’l, que serà de 10 dies naturals.

L‘acord s’entén adoptat en el domicili en què es trobi el secretari i l’últim dia del termini establert per a l’emissió del vot.

A l’efecte de privació de vot a propietari morós (LPH art.15.2) s’entén que el moment d’inici de la junta és el de la sol·licitud del vot per part de president.

Serà causa d’impugnació dels acords adoptats per aquests procediments, l’incompliment de les garanties de participació i identificació que s’estableixen.

b) Arrendament d’habitatges

Per arrendataris que siguin persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional, es prorroguen fins al 9-8-2021 les següents mesures:

  • Suspensió de procediments de desnonament i llançament derivats de:

– reclamacions de renda o quantitats degudes per l’arrendatari, o l’expiració de el termini de durada (RDL 11/2020 art.1);

– habitar l’habitatge sense títol habilitant per a això, i quan el desnonament porta causa d’un procediment penal (RDL 11/2020 art.1 bis);

  • Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual (RDL 11/2020 art.2).
  • Ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, quan l’arrendador és una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenedor (RDL 11/2020 art.4.1).

Per arrendadors afectats per la suspensió de procediments de desnonament i llançament, es prorroga fins al 9-9-2021 el termini per a presentar sol·licitud de compensació (RDL 37/2020 disp.adic.2ª 3 i 6).