El RDL 7/2021, transposant diverses directives europees d’harmonització, modifica la LGDCU en qüestions com la falta de conformitat, el dret a reparar o els contractes de serveis i continguts digitals.

 

El RDL 7/2021 transposa diverses directives europees que afecten la LGDCU que tenen com a objectiu harmonitzar determinats aspectes relatius als contractes de compravenda de béns i de subministrament de continguts o serveis digitals.

 

Entre altres qüestions, les novetats més destacades inclouen (RDL 5/2021 art.16) son:

 

a) S’amplia el termini perquè pugui manifestar-se la falta de conformitat (garantia) fins als 3 anys –en lloc dels 2 anteriors- (LGDCU art.120.1).

 

b) S’amplia fins als 2 anys la presumpció que tota falta de conformitat que es manifesti, existia en el moment del lliurament del bé –en lloc dels 6 mesos anteriors- (LGDCU art.121.1).

 

c) Es consolida el dret a reparar en obligar que es disposi de servei tècnic i recanvis durant un termini mínim de 10 anys des que el bé deixi de fabricar-se –anteriorment eren 5 anys- (LGDCU art.127 bis).

 

d) Es regulen els contractes de serveis i continguts digitals:

 

Inclouen els contractes en els quals l’empresari subministra o es compromet a subministrar-los i el consumidor no paga un preu com a tal, però facilita dades personals a l’empresari (LGDCU art.59.4).

 

S’ estableix un termini per manifestar la manca de conformitat de 2 anys; i un any de presumpció que la falta de conformitat existia en el moment de l’entrega (LGDCU art.120 i 121).

 

Quan el subministrament dels continguts o serveis digitals o l’accés a aquests s’hagi de garantir durant un període de temps, només es poden modificar els continguts o serveis digitals (més enllà del necessari per mantenir la conformitat) si el contracte ho permet, es realitza sense costos addicionals, el consumidor és informat de forma clara i entenedora sobre la modificació, es dona dret a resoldre el contracte i s’ informi amb una antelació raonable en un suport durador.

 

Equipara la instal·lació incorrecta del bé o integració incorrecta dels continguts o serveis digitals a la falta de conformitat (LGDCU art.115).

 

Llevat de pacte en contrari, s’han de lliurar els béns en un termini màxim de 30 dies naturals a partir de la celebració del contracte i subministrarà els continguts o serveis digitals sense demora indeguda després de la celebració del contracte (LGDCU art.66 bis).

 

Les modificacions a la LGDCU entren en vigor l’1-1-22, llevat del contingut respecte a la modificació i resolució dels continguts o serveis digitals que s’aplicaran només als contractes celebrats a partir d’aquesta data (RDL 7/2021 disp. final 8a; LGDCU art.126 i 126 bis).