Protecció treballadors autònoms. Salari Mínim Interprofessional. ERTES.

Protecció de treballadors autònoms

El RDL 18/2021, publicat al BOE 2021.09.29, dona continuïtat a les mesures de protecció per als treballadors autònoms recollides en el RDL 11/2021 el venciment estava previst per al 2021.09.30. A partir del 2021.10.01, es mantenen l’exoneració de quotes i les prestacions per cessament d’activitat.

Així mateix, s’estableixen mesures específicament dirigides als treballadors autònoms afectats per l’erupció del volcà a l’illa de la Palma.

 1. Exempció de quotes. Des 2021.10.01 i fins 2022.01.31, els treballadors autònoms inclosos en el RETA, o al RETM que a 2021.09.30 vinguessin percebent alguna de les prestacions per cessament d’activitat previstes tindran dret a una exempció de seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional amb les següents quanties:
Cotitzacions/mes Quantia
Octubre 2021 90%
Novembre 2021 75%
Desembre 2021 50%
Gener 2022 25%
 1. Prestació ordinària per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi.

Beneficiaris: treballadors autònoms que a 2021.09.30 vinguessin percebent la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi i no hagin esgotat els períodes de prestació que preveu la LGSS art.338.1.

Durada: des 2021.10.01 fins 28-2-2022.

Cotització: ha de ingresses totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent

 1. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19.

Beneficiaris: treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 2021.09.30 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en el RDL 11/2021 art.7 i 8 i no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat.

Quantia: 70% de la base mínima de cotització o 40% si en un mateix domicili conviuen persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta o una altra prestació de cessament d’activitat.

Durada: des del primer dia del mes en què s’adopti la mesura de tancament d’activitat, o des 2021.10.01 quan es mantingui la suspensió d’activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data, fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura, o fins 2022.02.28 si aquesta última data fos anterior.

Cotització: no hi ha obligació de cotitzar.

 1. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms que exerceixen activitat i el 30 de setembre de 2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat i no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat.

Beneficiaris: treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 2021.09.30 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en el RDL 11/2021 art.7 i 8 i no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat.

Quantia: 50% de la base mínima de cotització o 40% si en un mateix domicili conviuen persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta o una altra prestació de cessament d’activitat.

Durada: si la sol·licitud es presenta dins dels primers 21 dies naturals d’octubre, des 2021.10.01 fins màxim 5 mesos; i en cas contrari, des del dia primer del mes següent de la presentació de la sol·licitud fins 2022.02.28.

Cotització: ha de ingresses totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent

 1. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms de temporada.

Beneficiaris: treballadors autònoms l’únic treball al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagi desenvolupat en el RETA o RETM durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 mesos en cada un dels anys esmentats.

Quantia: 70% de la base mínima de cotització.

Durada: si la sol·licitud es presenta dins dels primers 21 dies naturals d’octubre, des 2021.10.01 fins màxim 5 mesos; i en cas contrari, des del dia primer del mes següent de la presentació de la sol·licitud fins 2022.02.28.

Cotització: no hi ha obligació de cotitzar.

 1. Treballadors autònoms afectats per l’erupció volcànica a La Palma

Els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre o cessar en l’activitat com a conseqüència directa de l’erupció volcànica registrada a la zona de Cim Vell a La Palma podran tenir dret a percebre prestació per cessament d’activitat sense que es computen, als efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts, els 5 primers mesos de percepció de la prestació.

Pujada de l’SMI

Per RD 817/2021 es fixa la quantia de l’SMI per al període comprès entre el 2021.09.01 i el 2021.12.31, que queda establerta en els següents imports:

 • SMI diari: 32,12 €.
 • SMI mensual: 965 €.
 • SMI anual a l’efecte de compensació i absorció: 13.510 €.
 • SMI jornada legal en activitat (treballadors eventuals i temporers): 45,70 €.
 • SMI hora d’empleats de la llar: 7,55 €.

Aquestes quanties de l’SMI no seran d’aplicació a les normes de les comunitats o ciutats autònomes i entitats locals i contractes i pactes privats vigents a 2021.09.30 que utilitzin el SMI com a indicador o referència. En aquests casos, excepte disposició expressa o pacte en contra, s’ha de prendre com a referència la quantia de l’SMI vigent fins ara.

Pròrroga ERTES

El RDL 18/2021, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora de mercat, prorroga fins al 2022.02.28 els beneficis dels ERTO. En aquesta ocasió, el mecanisme dels ERTO promou la formació per a recapitalitzar les persones treballadores i millorar la seva ocupabilitat. Les empreses que comptin amb accions formatives podran accedir a majors exempcions en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Les modalitats actuals es prorroguen fins al 2021.10.31. Per mantenir la seva durada més enllà d’aquesta data, és obligatori sol·licitar la pròrroga davant l’autoritat laboral entre el 1-10-21 i el 15-10-21.

Les noves modalitats de ERTO -per impediment o per limitacions a l’activitat normalitzada i trànsit entre tots dos- s’estenen des del 2021.11.01 fins al 2022.02.28. S’incentiva la formació en els nous ERTO, subvencionant el gruix de el cost de la formació i aplicant exoneracions a les empreses que formin els seus treballadors en ERTO.

ERTO específic per a Canàries: s’aproven ERTO específics per a les empreses afectades per l’erupció del volcà Cim Vell a l’illa de La Palma i al conjunt de les Illes Canàries. Es fixa l’exoneració de fins al 100% de les cotitzacions socials en el cas de veure totalment impedida la seva activitat i de fins al 90% en el cas de limitació de l’activitat.

Els treballadors acollits a ERTO segueixen comptant amb l’exempció de el període de carència per a l’accés a la prestació per desocupació. També de l’anomenat “comptador a zero” que s’amplia de manera extraordinària fins al 2023.01.01.