El TSJ País Basc declara la nul·litat dels acomiadaments produïts durant l’estat d’alarma a l’haver-se superat els llindars necessaris per a la seva tramitació com a acomiadament col·lectiu. Entre els acomiadaments anul·lats computa a 25 persones acomiadades per no superar el període de prova, ja que, encara que, en general, l’empresa no ha de esgrimir causa, si ha de acreditar-la quan l’extinció coincideix amb altres acomiadaments sense causa i ha un nombre elevat de extincions (25). La prohibició d’acomiadaments col·lectius en aquelles dates no és obstacle perquè l’acomiadament col·lectiu realitzat al marge de procediment legal sigui qualificat nul.

 

Evitar l’acomiadament col·lectiu

Si es va a realitzar un acomiadament col·lectiu i es tenen contractes temporals, esperar que acabin i verificar si els acomiadaments es poden tramitar de manera individual.

Llindars. Si l’empresa va a realitzar diversos acomiadaments i, com el nombre d’afectats abasti els llindars fixats en la llei, haurà de tramitar un acomiadament col·lectiu (iniciar un període de consultes, negociar amb els representants dels treballadors …). Atenció! A aquests efectes, l’acomiadament és col·lectiu si afecta un mínim de deu empleats si la seva empresa té menys de 100; a el 10% d’empleats si té entre 100 i 300; o al menys a 30 empleats si té més de 300.

Si es tenen temporals: esperar. A l’efecte del còmput de la plantilla, s’ha de tenir en compte a tots els treballadors que prestin serveis en el dia en què s’iniciï el procediment d’acomiadament col·lectiu (és a dir, en la data en què comuniqui l’obertura del període de consultes als representants dels treballadors). Això, amb independència del tipus de contracte que tinguin i de el percentatge de jornada. Apunt. Per tant, si es té contractes temporals (amb una causa de temporalitat que justifiqui la seva concertació i la seva terminació), actuar de la següent forma:

Verificar si es pot reduir el nombre de treballadors indefinits afectats per l’acomiadament (a canvi d’anar esperant a la terminació dels contractes temporals).

D’aquesta manera, la plantilla i el nombre d’afectats per l’acomiadament es reduiran, i en la data en què es vagi a tramitar les extincions pot ser que no arribi als llindars fixats per haver de tramitar un acomiadament col·lectiu. En aquest cas, es podrà executar acomiadaments objectius individuals (amb un procediment molt més senzill).

Exemple. Si l’empresa necessita extingir el contracte de 12 treballadors. Atès que té una plantilla de 115, hauria de tramitar un acomiadament col·lectiu (12 acomiadaments és més del 10% de la plantilla). Apunt. Si es té tres contractes eventuals la data de finalització és propera, esperar a aquesta data. A partir d’aquest moment:

L’empresa només necessitarà acomiadar nou treballadors. S’haurà aconseguit reduir el nombre d’acomiadaments de 12 a 9 gràcies a la finalització de tres contractes temporals.

La plantilla en aquest moment serà de 112 treballadors. Com l’acomiadament només afectarà a nou, no s’arribarà als llindars indicats i es podrà tramitar nou acomiadaments objectius individuals.

Si acaben contractes temporals, la plantilla i el nombre d’afectats es reduiran, i potser en aquest moment el nombre d’acomiadats no arribi als llindars.