Aquesta nova Llei té per objectiu prevenir i erradicar qualsevol forma de discriminació garantint i promovent el dret a la igualtat de tracte i no discriminació per respectar la igual dignitat de les persones protegint de manera efectiva les víctimes en tots els àmbits de la societat: educatiu , sanitari, cultural, immobiliari… i també laboral. Segons l’exposició de motius de la Llei, es tracta de transposar de manera més adequada els objectius i fins de les Directives 2000/43/CE i 2000/78/CE, així com incorporar certa jurisprudència constitucional sobre l’article 14 de la Llei Constitució Espanyola (CE). El legislador amplia el focus cap a tota mena de discriminació més enllà del gènere.

La norma reconeix el dret a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb independència de la seva nacionalitat, de si són menors o majors d’edat o de si gaudeixen o no de residència legal. Ningú no podrà ser discriminat per raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, expressió de gènere, malaltia o condició de salut, estat serològic i/o predisposició genètica a patir patologies i trastorns, llengua, situació socioeconòmica o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

La malaltia no pot emparar diferències de tracte diferents de les que derivin del seu procés de tractament propi, de les limitacions objectives que imposi per a l’exercici de determinades activitats o de les exigides per raons de salut pública.

Queda prohibida tota disposició, conducta, acte, criteri o pràctica que atempti contra el dret a la igualtat, com ara la discriminació, directa o indirecta, per associació i per error, la discriminació múltiple o interseccional, la denegació d’ajustos raonables, l’assetjament, la inducció, ordre o instrucció de discriminar o de cometre una acció d’intolerància, les represàlies o l’incompliment de les mesures d’acció positiva derivades d’obligacions normatives o convencionals, la inacció, el desistiment de funcions o l’incompliment de deures.

Dins dels àmbits de protecció de la norma es contempla, entre molts altres, l’ocupació per compte aliè i per compte propi (que comprèn l’accés, les condicions de treball, incloses les retributives i les d’acomiadament, la promoció professional i la formació per a l’ocupació) i l’afiliació i la participació en organitzacions sindicals.

A l’àmbit laboral, la norma incorpora una sèrie de previsions, entre les quals destaquem les següents:

No es podran establir limitacions, segregacions o exclusions per a l’accés a l’ocupació per compte d’altri, inclosos els criteris de selecció, en la formació per a l’ocupació, en la promoció professional, en la retribució, en la jornada i altres condicions de treball així com en la suspensió, l’acomiadament o altres causes d’extinció del contracte de treball.

S’entendran discriminatoris els criteris i els sistemes d’accés a l’ocupació, o en les condicions de treball que produeixin situacions de discriminació indirecta.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social inclourà, en el pla anual integrat d’actuació, el desenvolupament de plans específics sobre igualtat de tracte i no discriminació en l’accés a l’ocupació i en les condicions de treball.

L’ocupador no podrà preguntar sobre les condicions de salut de l’aspirant al lloc.

Per via reglamentària es pot exigir a les empreses que tinguin més de 250 treballadors que publiquin la informació salarial necessària per analitzar els factors de les diferències salarials, tenint en compte les condicions o circumstàncies que puguin ser motivadores de discriminació.

La negociació col·lectiva no podrà establir limitacions, segregacions o exclusions per a l’accés a l’ocupació, inclosos els criteris de selecció, en la formació per a l’ocupació, en la promoció professional, en la retribució, en la jornada i altres condicions de treball, així com a la suspensió, l’acomiadament o altres causes d’extinció del contracte de treball.

Mitjançant la negociació col·lectiva es podran establir mesures d’acció positiva per prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació en l’àmbit de l’ocupació i les condicions de treball. Podran establir-se conjuntament per les empreses i la representació legal dels treballadors objectius i mecanismes d’informació i avaluació periòdica.

La representació legal dels treballadors i l’empresa vetllaran pel compliment del dret a la igualtat de tracte i no discriminació i, en particular, en matèria de mesures d’acció positiva i de la consecució dels seus objectius.

Les empreses podran assumir la realització d’accions de responsabilitat social consistents en mesures per promoure condicions d’igualtat de tracte i no discriminació de les que informarà els representants de els treballadors. Aquestes accions poden ser concertades amb la representació dels treballadors. Les empreses poden fer ús publicitari de les accions de responsabilitat en matèria d’igualtat.

Dins de les garanties que la norma estableix de forma general, es preveuen les següents:

L’aplicació de mètodes o instruments suficients per a la detecció, l’adopció de mesures preventives i l’articulació de mesures adequades per al cessament de les situacions discriminatòries, l’incompliment de les quals donarà lloc a responsabilitats administratives, així com, si escau, penals i civils pels danys i perjudicis que se’n puguin derivar.

La persona física o jurídica que causi discriminació repararà el dany causat proporcionant una indemnització i restituint la víctima a la situació anterior a l’incident discriminatori, quan sigui possible. Són igualment responsables del dany causat els ocupadors quan la discriminació, inclòs l’assetjament, es produeixi en el seu àmbit d’organització o direcció i no hagin complert les obligacions que preveu el paràgraf precedent.

Són nuls de ple dret les disposicions, els actes o les clàusules dels negocis jurídics que constitueixin o causin discriminació.

El dret a la tutela judicial del dret a la igualtat de tracte i no discriminació comprendrà mesures necessàries per posar fi a la discriminació, adreçades al cessament immediat, mesures cautelars, indemnització dels danys i perjudicis causats i el restabliment de la persona perjudicada.

D’acord amb el que preveuen les lleis processals i reguladores dels procediments administratius, quan la part al·legui discriminació i aporti indicis fundats sobre la seva existència, correspondrà a la part demandada l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, prou provada, de les mesures adoptades i de la proporcionalitat.

Així mateix, es crea l’Autoritat Independent per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació, encarregada de protegir i promoure la igualtat de tracte i no discriminació tant al sector públic com al privat.

Aquesta nova Llei, que amplia els supòsits de discriminació, suposa una oportunitat per millorar la gestió de la diversitat a les empreses, anant més enllà de la perspectiva de gènere, tant a través de polítiques i mesures específiques destinades a detectar i prevenir qualsevol tipus de discriminació, com també mitjançant la implementació de plans de diversitat.