La nova Llei de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal 11/2021 ha introduït diversos canvis en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD), entre els quals destaca la nova forma de calcular la base imposable d’aquests impostos.

 

Fins ara, les normes de valoració de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i de l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD) establien la valoració dels béns transmesos i subjectes a aquests impostos per referència al seu valor real. No obstant això, des de la seva entrada en vigor i per la seva poca concreció, aquesta norma de valoració ha estat l’origen d’infinitat de litigis entre els contribuents i l’AEAT.

Doncs bé, per evitar aquesta problemàtica i donar més seguretat jurídica als contribuents, aquesta norma ha estat modificada per la Llei 11/2021, de mesures de Lluita contra el Frau, amb efectes des del passat 2021.07.11.

En primer lloc, com a regla general, la base imposable que s’ha de tenir en compte per determinar la quantia d’aquests impostos no serà el valor real, sinó el més gran entre:

  • El valor de mercat. A aquests efectes, s’entén per valor de mercat el preu més probable pel qual podria vendre, entre parts independents, un bé lliure de càrregues.
  • El preu pactat o declarat.

D’altra banda, en el cas de béns immobles, la quantia de la base imposable vindrà determinada -excepte prova en contrari- pel valor de referència, que és una nova magnitud que ha estat aprovada i que serà calculada cada any per la Direcció General del Cadastre a partir de les compravendes d’immobles realitzades i formalitzades davant fedatari públic.