El passat dia 11 d’octubre es va publicar al BOE núm. 247 el Reial Decret 876/2014 pel que s’aprova el Reglament General de Costes que protegeix el litoral i la seguretat jurídica. El reglament desenvolupa el règim de pròrroga extraordinària de les concessions, establint un termini màxim de duració de la pròrroga en funció dels usos, amb un límit màxim de 75 anys:

a) Un màxim de 75 anys per a usos destinats a actuacions ambientals.
b) Un màxim de 50 anys per a usos que desenvolupen una funció o presten un servei que, per la seva naturalesa requereix la ocupació del domini públic marítim-terrestre.
d) Un màxim de 30 anys per a usos que presten un servei públic o al públic que, per la configuració física del tram de costa en que resulti necessari el seu emplaçament no poden ubicar-se en els terrenys confrontants amb tal domini.

Els terminis podran ampliar-se, respectant en tot cas el termini màxim de setanta-cinc anys, quan el concessionari presenti projectes de regeneració de platges i de lluita contra l’erosió i els efectes del canvi climàtic, aprovats per l’Administració.

Les concessions seran transmissibles per actes inter vius i mortis causa. La transmissió inter vius només serà vàlida si amb caràcter previ l’Administració reconeix el compliment, per part de l’adquirent, de les condicions establertes a la concessió.

En cas de defunció del concessionari, els seus causahavents, a títol d’herència o de llegat, podran subrogar-se en els drets i obligacions d’aquell, sempre que en el termini de quatre anys comuniquin expressament a l’Administració la defunció i la voluntat de subrogar-se. Transcorregut el termini sense que s’hagués fet la comunicació, la concessió quedarà extingida. Amb l’anterior

Llei de Costes el termini era d’un any.