La Sala civil del Tribunal Suprem aprecia a través d’Acte amb data 4 d’abril de 2018 i sense apartar-se de la doctrina de la Sala, la caducitat de l’acció de reclamació per danys a la mercaderia en el transport marítim pel transcurs d’un any d’acord amb la clàusula contractual pactada entre el propietari de la mercaderia i el transportista i, com a argument de reforç cita el termini de caducitat d’un any previst per l’article 22 de la Llei de Transports Marítims de 1949, com també l’article 952 del Codi de Comerç (actualment derogats per les lletres c) i d) de la disposició derogatòria única de la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima).

Àrea de Dret Marítim, Transport i Logística Comerç Internacional i Duanes de IMBGrup