Hisenda disposa de quatre anys per comprovar les declaracions dels contribuents. No obstant això, en certs casos el termini s’interromp i torna a iniciar-se. Vegi quan es produeix aquesta situació …

Termini de prescripció

Quatre anys. Si la seva empresa presenta una declaració o autoliquidació tributària (IVA, retencions, IRPF, etc.), Hisenda disposa de quatre anys per comprovar-la i regularitzar-(la seva empresa, per la seva banda, també disposa d’aquest mateix termini per rectificar). Apunt. Aquest termini es computa a partir de l’endemà del dia en què finalitza el termini reglamentari per declarar.

Termini. Observi que, tot i que la declaració es presenti abans que finalitzi el termini reglamentari de pagament, el termini de prescripció s’inicia al finalitzar el termini voluntari. Apunt. Per exemple, encara que present la declaració d’IVA del segon trimestre del 2020 el 6 de juliol, el termini de prescripció s’iniciarà el 21 de juliol de 2020 (dia següent a el de finalització del termini de pagament en període voluntari).

Interrupció

Per part d’Hisenda. No obstant, si dins d’aquest termini de quatre anys Hisenda li notifica qualsevol actuació relacionada amb la seva declaració conduent a el reconeixement, regularització, comprovació, inspecció, assegurament o liquidació, el termini de prescripció s’interromp i el seu còmput torna a iniciar-se de nou. Atenció! Això és així independentment que la resolució de procediment sigui o no favorable a la seva empresa.

Exemple. Hisenda ha revisat l’IVA deduït per la seva empresa en el quart trimestre de 2017. Si la comprovació finalitza amb una resolució favorable que li notifiquen l’1 de juny de 2019, Hisenda tornarà a disposar fins l’1 de juny de 2023 per revisar-altres aspectes no revisats de la declaració.

Per part del contribuent. D’altra banda, la seva empresa també pot interrompre la prescripció amb els seus propis actes:

Si presenta una complementària o rectifica la declaració inicial.
O si interposa una reclamació o un recurs relatiu a la declaració. Així mateix, les actuacions que es realitzin en el si d’aquest recurs o reclamació també es consideren actes interruptors de la prescripció.

Sanció. Això sí: en cas de sol·licitud de rectificació d’una autoliquidació, la prescripció només s’interromp a l’efecte de revisar i regularitzar la quota de l’impost (el termini per sancionar no s’interromp). Apunt. Per exemple, si el 15 de juny de 2020 el seu empresa rectifica l’IVA de el quart trimestre del 2018, Hisenda podrà regularitzar la declaració fins al 15 de juny de 2024. No obstant això, només podrà imposar sancions fins el 30 de gener de 2023 (que és quan transcorren quatre anys des de la declaració inicial).

Obligacions connexes. Finalment, el termini de prescripció d’una declaració també es pot veure interromput si Hisenda inicia una comprovació sobre altres obligacions connectades o relacionades amb ella. Apunt. Per exemple, si Hisenda inicia una comprovació de l’Impost sobre Societats de 2017 i considera que unes despeses no són deduïbles per no estar afectes a l’activitat, podrà considerar que l’IVA suportat per aquestes despeses tampoc és deduïble pel mateix motiu. I respecte a aquestes despeses concrets, el termini de prescripció de les declaracions d’IVA també es considerarà interromput.

Si Hisenda inicia una comprovació d’una declaració, el termini de prescripció torna a iniciar-se. El mateix passa si el contribuent rectifica la declaració, encara que en aquest cas el termini de prescripció per a sancionar no s’interromp.