Amb vigència a partir de l’2021.01.16 es crea l’Impost sobre les Transaccions Financeres. Es tracta d’un impost indirecte que grava certes adquisicions oneroses d’accions de societats espanyoles.

Analitzem en aquesta novetat els elements principals de la mateixa.

FET IMPOSABLE

L’impost grava les adquisicions oneroses d’accions representatives del capital social de societats espanyoles, independentment de el lloc on s’efectuï l’adquisició i qualsevol que sigui la residència o el lloc d’establiment de les persones o entitats que intervinguin en l’operació sempre que es compleixin les següents condicions:

 • Que la societat tinguin les seves accions admeses a negociació en un mercat regulat, amb independència que la transacció s’executi o no en un centre de negociació; i
 • Que tinguin un valor de capitalització borsària, a 1 de desembre de l’any anterior a l’adquisició, superior a 1.000 milions d’euros.

Així mateix, se sotmeten a gravamen els certificats de dipòsit representatius d’aquestes accions, així com les adquisicions d’accions que derivin de l’execució o liquidació d’obligacions o bons convertibles o bescanviables, d’instruments financers derivats, així com de qualsevol instrument o contracte financer.

Durant el període comprès entre el 2021.01.16 i el 31 de desembre següent, el valor de capitalització borsària s’entendrà referit a aquelles societats espanyoles el valor de capitalització borsària el 2020.12.16, sigui superior a 1.000 milions d’euros.

La relació de societats espanyoles amb aquest valor de capitalització borsària es publicarà abans de l’31 de desembre de el mateix any a la Seu electrònica de l’AEAT.

EXEMPCIONS

Es declaren exemptes determinades operacions, destacar:

 • les pròpies del mercat primari;
 • les necessàries per al compliment de les funcions de les entitats que gestionen els mercats;
 • les de reestructuració empresarial, susceptibles d’aplicar el règim especial previst en LIS Títol VII Capítol VII;
 • les adquisicions d’accions pròpies, o d’accions de la societat dominant efectuats per qualsevol altra entitat que formi part del seu grup amb l’objectiu de: reduir el capital de l’emissor, compliment de les obligacions per deute convertible en accions, o compliment de programes de compra d’opcions o accions per empleats;
 • les que es realitzen entre societats d’ell mateix grup; i,
 • les cessions de caràcter temporal.

En el cas de subjectes passius que actuïn per compte de tercers, per a l’aplicació de les exempcions l’adquirent ha de comunicar que compleix els requisits previstos a la norma.

SUBJECTE PASSIU

És contribuent de l’impost l’adquirent dels valors. És subjecte passiu, amb caràcter general, l’intermediari financer que transmeti o executi l’ordre d’adquisició, ja actuï per compte propi, en què és subjecte passiu a títol de contribuent, o per compte de tercers, en aquest cas tindrà la condició de substitut de contribuent.

L’adquirent dels valors que hagi comunicat al subjecte passiu informació errònia o inexacta determinant serà responsable solidari del deute tributari.

MERITACIÓ

S’estableix la meritació de l’impost en el moment en què es dugui a terme l’anotació registral a favor de l’adquirent dels valors objecte de l’adquisició onerosa. Aquesta anotació pot efectuar-se en un compte de valors o en els llibres en una entitat financera que presti el servei de dipòsit o custòdia, o en els registres d’un dipositari central de valors o en els que portin les seves entitats participants.

BASE IMPOSABLE

Com a regla general la base imposable és l’import de la contraprestació, sense incloure les despeses associades a la transacció derivats dels preus de les infraestructures de mercat, ni les comissions per la intermediació, ni cap altre despesa associada a l’operació.

Això no obstant, s’estableixen determinades regles especials en aquells supòsits en què l’adquisició dels valors procedeixi:

 • De bons o obligacions convertibles o canviables o d’altres valors negociables que donin lloc a aquesta adquisició. En aquest cas, la base imposable serà el valor establert en el document d’emissió d’aquests.
 •  De l’execució o liquidació d’opcions o d’altres instruments financers derivats que atorguin un dret a adquirir o transmetre els valors. En aquest cas, la base imposable serà el preu d’exercici fixat en el contracte.
 • D’un instrument derivat que constitueixi una transacció a termini. En aquest cas la base imposable serà el preu pactat, excepte que aquest derivat es negociï en un mercat regulat, en aquest cas, la base imposable serà el preu de lliurament a què s’hagi de fer aquesta adquisició al venciment.

S’estableixen regles especials també per al cas en què en un mateix dia s’efectuïn adquisicions i transmissions d’un mateix valor ordenades o executades pel mateix subjecte passiu, respecte d’un mateix adquirent i que, a més, es liquidin en la mateixa data,

TIPUS IMPOSITIU

L’impost s’exigirà a el tipus impositiu de l’0,2%.

GESTIÓ

En relació amb la declaració i ingrés de l’impost, es preveu el desenvolupament reglamentari del procediment i dels supòsits en què un dipositari central de valors establert en territori espanyol sigui qui, en nom i per compte del subjecte passiu, efectuï la declaració i el ingrés del deute tributari. Permetent, d’aquesta manera, aconseguir un alt grau d’automatització en la seva gestió.

Per als supòsits en què no sigui aplicable el procediment anterior s’estableix amb caràcter general el sistema d’autoliquidació pel subjecte passiu.

El període de liquidació coincidirà amb el mes natural.

El deute tributari corresponent a aquest impost no pot ser objecte d’ajornament o fraccionament

INFRACCIONS I SANCIONS

A aquests efectes, s’aplica la regulació continguda en la Llei general tributària.