Quines són les conseqüències previstes quan hi ha un error en la indemnització en el cas d’un acomiadament per causes objectives?

En un acomiadament objectiu, la llei l’obliga a posar a disposició de l’afectat la indemnització de 20 dies juntament amb la carta d’acomiadament, per tant, és en aquest moment quan l’empresa ha d’haver calculat la indemnització (encara que concedeixi un preavís de 15 dies). Però, si el càlcul de la indemnització no és correcte, l’acomiadament es declararà improcedent excepte si l’error és excusable. Per tant, què entenem per error excusable o inexcusable?

Errors excusables

  • Escassa quantia. Si l’error és d’escassa quantia i hi ha hagut bona fe (perquè l’error és aritmètic o hi ha discrepància sobre els conceptes a computar en el salari). Per exemple si:
    • Abona 5.800 euros en lloc de 6.000 a un comercial que ha estat desplaçant-se i que a causa d’això ha percebut diferents conceptes variables en l’any (això pot generar petites diferències en el càlcul).
    • La diferència entre la indemnització abonada i la correcta és d’un 2,65% i l’error es produeix perquè no ha computat un concepte que no estava inclòs en la nòmina i l’abonament s’estava discutint davant els tribunals en el moment de calcular la indemnització.
  • Si el càlcul de la indemnització és complex i això suposa que l’empresa hagi comès un error (sempre que la diferència sigui d’escassa quantia), també pot fer que l’error sigui excusable. Això passarà, per exemple, si el treballador cobra un bonus i l’empresa no ho computa correctament en la indemnització a causa de la complexitat del seu càlcul.

Si els errors detectats són excusables, l’acomiadament no serà improcedent per l’error del càlcul, però la sentència sí que l’obligarà a pagar a l’afectat les diferències en l’import.

Errors inexcusables

Això no obstant, si l’error es produeix sense que hi hagi cap justificació, o per voluntat de la seva empresa (si va poder i no ho va evitar), o si les diferències són substancials, aquest serà inexcusable. Això comportarà que l’acomiadament es declari improcedent. Vegem un exemple:

  • Si va contractar a un empleat amb contracte temporal (fins i tot de pràctiques i de formació) i posteriorment el va transformar en indefinit, haurà de computar l’antiguitat des de la data del primer contracte. Si no ho fa, l’error serà inexcusable.
  • Passarà el mateix si, a l’hora de determinar el salari del treballador a l’efecte de calcular la indemnització, agafa el net en lloc del brut.
  • També hi haurà error inexcusable si el seu empleat percep salaris en espècie (de quantia determinada i sense complexitats en la seva valoració) i no els inclou en la indemnització.

En conclusió, si s’equivoca en el càlcul de la indemnització i aquest error és inexcusable, l’acomiadament es declararà improcedent. Això passarà si l’error es produeix per la seva pròpia voluntat o sense que hi hagi cap justificació.