El 7-3-2022 finalitza el termini perquè les empreses de 50 o més treballadors aprovin el pla d’igualtat que han d’implantar. L’ incompliment d’ aquesta obligació suposa una infracció greu sancionada amb multa de 751 a 7.500 euros.

Des del 7-3-2022 totes les empreses de 50 o més treballadors han de comptar amb un pla d’igualtat entès com un conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes (LO 3/2007 art.45.2 i 46.2).

Es posa així fi al període transitori d’implantació gradual d’aquesta obligació, establerta per la LO 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, segons la grandària de l’empresa:

– empreses de 151 a 250 treballadors: des del 7-3-2020;

– empreses de 101 a 150 treballadors: des del 7-3-2021;

– empreses de 50 a 100 treballadors: a partir del 7-3-2022.

L’ incompliment d’ aquesta obligació constitueix una infracció greu sancionada amb multa de 751 a 7.500 €. També se sanciona amb aquesta multa l’ incompliment de l’ obligació quan vingui establerta en el conveni col·lectiu aplicable a l’ empresa. Si l’ obligació deriva d’ una sanció substitutòria d’ infracció en matèria de discriminació, l’ incompliment constitueix una infracció molt greu sancionada amb multa de 7.501 a 225.018 €