Amb vigència a partir del 19-10-2022, s’ha aprovat la L 18/2022, de creació i creixement d’empreses, per tal d’impulsar la creació d’empreses, fomentar el creixement de l’empresa i lluitar contra la morositat. Les principals novetats que recull aquesta norma són:

Constitució de SRL

S’incentiva la constitució d’una SRL, reduint el capital social mínim fins a la simbòlica xifra d’1 euro, si bé amb un règim especial mentre no arribi als 3.000 euros, per protegir els creditors socials, d’acord amb el qual:

  • S’ha de destinar a la reserva legal almenys el 20% del benefici fins que aquesta reserva, juntament amb el capital social, arribi als 3.000 euros.
  • En cas de liquidació, voluntària o forçosa, si el patrimoni de la societat és insuficient per atendre el pagament de les obligacions socials, els socis respondran solidàriament de la diferència entre l’import de 3.000 euros i la xifra del capital subscrit.

Desapareixen la societat limitada de formació successiva (SLFS), que permetia constituir societats amb un capital inferior al mínim legal establert fins ara (3.000 euros) i la societat limitada nova empresa (SLNE), que passa a regular-se pel règim -men ordinari de qualsevol SRL.

S’agiliten i abarateixen els tràmits administratius per a la constitució. Així,

  • S’estableix la possibilitat d’utilitzar models en les llengües cooficials a les diferents CCAA per a la constitució d’una SRL mitjançant escriptura pública amb format estandarditzat amb estatuts tipus. A més, la seva inscripció al BORME queda exempta de taxes.
  • La inscripció definitiva d’una SRL mitjançant escriptura pública amb format estandarditzat sense estatuts tipus s’ha de fer en el termini 5 dies des de l’assentament de presentació o, si escau, de l’esmena (abans era en el termini ordinari de 15 dies).

Creixement i expansió de les empreses

Per fomentar el creixement i l’expansió de l’empresa s’introdueixen mesures adreçades a millorar el suport financer, flexibilitzant els mecanismes de finançament alternatiu com ara el crowdfunding, la inversió col·lectiva i el capital risc.