La sentència del TC 59/201 resulta plenament aplicable a liquidacions que no han esdevingut fermes per haver estat impugnades abans de la declaració d’inconstitucionalitat, de manera que les parts poden al·legar aquesta declaració d’inconstitucionalitat en els processos pendents de resolució, i en cas de no al·legar-ho les parts, el Tribunal ha d’aplicar d’ofici la nul·litat radical de l’acte tributari en qüestió.

La sentència d’instància va desestimar la impugnació de la contribuent contra la liquidació de l’IIVTNU que va girar l’ajuntament per la transmissió d’un immoble. Una vegada formulada l’apel·lació pel contribuent, va ser dictada la sentència del TC 182/2021 i una vegada publicada la mateixa, la part recurrent va acudir al TSJ Madrid per aportar-ne una còpia, manifestant que calia que l’esmentat Tribunal tingués en compte la declaració d’inconstitucionalitat i la consegüent nul·litat de la liquidació tributària impugnada.

El TSJ Madrid entén que la regla general derivada del principi de congruència exigeix ​​al Tribunal resoldre l’apel·lació cenyint-se als motius concrets d’impugnació de la sentència deduïts pel recurrent. Ara bé, un dels límits de la congruència deriva de les exigències de l’ordre públic, que es manifesta en l’obligació dels tribunals d’apreciar i aplicar d’ofici, encara que les parts no hagin estat al·legades, els efectes de la declaració d’inconstitucionalitat de les lleis (Constitució art.164.1; LOPJ art.5.1), com és la nul·litat dels actes administratius fundats en elles.

A més, atès l’interès públic subjacent en el procés contenciós administratiu, és possible aplicar la regla que permet a l’òrgan judicial fundar la seva decisió en motius diferents dels plantejats per les parts sempre que siguin escoltades (LJCA art.33), prevenció que s’ha complert en aquest cas.

Per tant, resulta plenament aplicable la sentència del TC 182/2021 que ha declarat inconstitucionals la LHL art.107.1, segon paràgraf, 107.2 a) i 107.4, que acull la fórmula de càlcul de la base imposable, amb totes les conseqüències, i ha de prosperar el recurs contra liquidació de l’IIVTNU.

En aquest cas la liquidació està fonamentada en preceptes nuls de ple dret en haver estat declarats inconstitucionals, per la qual cosa resulta afectada per idèntic vici de nul·litat. D’altra banda, aquella no ha esdevingut ferma i consentida per la contribuent, com a prova la interposició del present recurs contenciós.

Es compleixen, doncs, les condicions perquè tingui efecte la nul·litat radical de l’acte tributari, vici que el Tribunal hauria d’aplicar d’ofici encara que no les hagi al·legat les parts.