Es va interposar una demanda per recuperar la possessió d’un camió i la seva càrrega, retinguts després d’haver estat recuperats de les aigües del port durant una maniobra d’embarcament en el ferri. L’operador reclama al propietari del camió l’import de les despeses assumides pel rescat. L’Audiència Provincial de Barcelona en Sentència amb data 26 de març de 2018 resol que l’article 338 de la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima reconeix a l’operador de manipulació portuària un dret de retenció sobre les mercaderies en la seva poder mentre no se li aboni el preu a causa dels seus serveis. En conseqüència, l’operador pot oposar al propietari del camió el seu dret de retenció fins que judicialment es determini qui ha d’assumir la responsabilitat per la caiguda del camió en les aigües del port.

Àrea de Dret Marítim, Transport i Logística Comerç Internacional i Duanes de IMB Grup