Els treballadors autònoms que, el 2021, hagin cotitzat en pluriactivitat al Règim General i al Règim Especial d’Autònoms, tenen dret a la devolució d’una part de les quotes per contingències comuns abonades al RETA.

 

Per això s’exigeix ​​que la suma de les aportacions per contingències comunes al RETA i al RGSS (tant empresarials com les corresponents al treballador), arribi a una quantia igual o superior a 13.822,06 euros anuals. A aquests efectes no es tenen en compte les quotes ajornades.

 

L’import de la devolució és del 50% de l’excés sobre els 13.822,06 euros, amb el límit del 50% de les quotes ingressades al RETA per contingències comunes.

 

La devolució s’abona d’ofici per la TGSS abans de l’1-5-2022. En cas que concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-ho en aquest termini o sigui necessària l’aportació de dades per part de l’interessat, la devolució es fa amb posterioritat a aquesta data.