El Tribunal de Justícia declara que Espanya ha incomplert les obligacions que l’incumbeixen en virtut del principi de lliure circulació de capitals amb la declaració de bens a l’estranger model 720.
La legislació nacional que obliga els residents fiscals a Espanya a declarar els seus béns o drets situats a l’ estranger és contrària al Dret de la Unió Informació fiscal.

 

El Tribunal de Justícia declara que la regulació espanyola que sanciona els incompliments relacionats amb la declaració de béns a l’estranger, va més enllà dels objectius buscats de control fiscal i lluita contra el frau i evasió fiscal. El TJUE indica tres motius:

 

  1. Suposa la imprescriptibilitat dels fets produïts, i permet a l’Administració qüestionar una prescripció ja consumada vulnerant la seguretat jurídica.

 

  1. L’incompliment o el compliment imperfecte o extemporani de l’obligació informativa relativa als béns i drets situats a l’estranger amb una multa proporcional del 150 % de l’impost calculat sobre les quantitats corresponents al valor dels béns o drets posseïts a l’estranger, està directament relacionada amb l’incompliment de meres obligacions declaratives o purament formals.

 

El tipus molt elevat d’aquesta multa li confereix un caràcter extremadament repressiu i que la seva acumulació amb les multes de quantia fixa previstes addicionalment pot donar lloc, en molts casos, al fet que l’import total de les quantitats endeutades pel contribuent superi el 100 % del valor dels seus béns o drets a l’estranger.

 

  1. Aquests incompliments porten també vinculada la imposició de multes de quantia fixa molt elevades, que no guarden proporció amb les sancions previstes per als mateixos fets en un context merament nacional.

 

En base a aquests motius, considera el TJUE que s’ha incomplert les obligacions que l’incumbeixen a Espanya en virtut de la lliure circulació de capitals, establint una restricció desproporcionada a la seva lliure circulació.